www.mktop_.ir

 اطلاعات کامل در مورد مجوزهای  لازم نیروگاه خورشیدی  و یک نونه طرح توجیهی ساخت نیروگاه خورشیدی – از این مطلب میتوانید در  ارائه طرح توجیهی خود و ساخت نیروگاه و گزارش ها و… خود استفاده بنمایید.

<لینک دریافت یک نمونه بسیار مناسب طرح توجیهی>

دانلود طرح توجیهی کامل ساخت یک نیروگاه خورشیدی در ایران www.mktop.ir
دانلود طرح توجیهی کامل ساخت یک نیروگاه خورشیدی در ایران www.mktop.ir

آیا نیروگاه خورشیدی اقتصادی است؟

هزینه سرمایه گذاری نیروگاه فتوولتائیک حداقل 1.5 دلار بر وات برای یک نیروگاه 1 مگاواتی خواهد بود یعنی هزینه کل یک و نیم میلیون دلار معادل 5 میلیارد تومان (با دلار  تومان3330)  خواهد شد. و با ارز مرجع (2800) حدود 4.2 میلیارد تومان می شود. توجه شود هزینه تجهیزات اصلی (پنل و اینورتر) جمعا 45 درصد هزینه کل و هزینه کلیه تجهیزات حدود 60 درصد هزینه تمام شده خواهد بود و 40 درصد مابقی هزینه های غیر تجهیزات است. توجه شود این حداقل قیمت تمام شده برای یک سیستم 1 مگاواتی می باشد و برای توان های پایین تر هزینه ها تا 100% می تواند افزایش یابد و درصد آنها نیز ممکن است  عوض شود.

[irp]

 بازگشت سرمایه سیستم خورشیدی

با توجه به قیمت خرید برق خورشیدی در حال حاضر کیلووات ساعتی 463 تومان و تولید برق 6 مگاوات ساعتی یک نیرو گاه 1 مگاواتی در طول یک روز 2,778,000 تومان و در طول یک ماه 83,340,000 تومان و در طول یک سال حدود 1 میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد بنابراین دوره بازگشت سرمایه 5 سال خواهد بود. و در طول این مدت هزینه نگهداری چندانی نیز متوجه سیستم نخواهد بود. ضمنا در صورت افزایش نرخ برق در طول 5 سال مدت زمان بازگشت سرمایه کاهش خواهد یافت. بعد از بازگشت سرمایه هم نیروگاه دارای ارزش افزوده خواهد بود و هم سود حاصله افزایش می یابد.

به نحوی که در 20 سال بعد از بازگشت سرمایه 20 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. هرچند که با افزایش قیمت برق این رقم بیش از این خواهد بود اما فرض را براین بگذاریم که افزایش درآمد حاصله خرج هزینه های سیستم شود هرچند یک سیستم خوب فتوولتائیک هزینه های نگه داری کمی دارد.

ضمناً عمر یک نیروگاه خورشیدی بیش از 25 سال است و تنها طی 25 سال راندمان آن به 85 درصد افت میکند.

برای بهینه بودن نیروگاه خورشیدشی موارد زیر ضروری است که در محاسبات قرار بگیرد.

1- نوع سلول (راندمان بالاتر)   2- تمیز کردن مداوم پنل ها     3- زاویه صحیح سلول خورشیدی در مقابل خورشید   4-استفاده از جستجوگر خورشید (ترکر) 5- میاتگین ساعات افتابی    6- تعداد روزهای افتابی در سال    7- موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی)

نمونه مقادیر فاکتور های موثر نور خورشید بر سلول خورشیدی در ماه های سال بهینه سازی www.mktop.ir
نمونه مقادیر فاکتور های موثر نور خورشید بر سلول خورشیدی در ماه های سال بهینه سازی www.mktop.ir

 فیلم تولید برق در بزرگترین نیروگاه خورشیدی برق کشور ایران 1395

نرخ مصوبه سال 1394  – 1395 برای خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه های سلول خورشیدی به صورت زیر میباشد.

تعرفه قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه های خصوصی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و وزارت نیرو سال 1395 www.mktop.ir طرح توجیهی نیروگاه سخورشیدی فتو ولتاییک
تعرفه قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه های خصوصی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و وزارت نیرو سال 1395 www.mktop.ir طرح توجیهی نیروگاه سخورشیدی فتو ولتاییک
تعرفه قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه های خصوصی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و وزارت نیرو سال 1395 www.mktop.ir طرح توجیهی نیروگاه سخورشیدی فتو ولتاییک
تعرفه قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه های خصوصی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و وزارت نیرو سال 1395 www.mktop.ir طرح توجیهی نیروگاه سخورشیدی فتو ولتاییک

با توجه به موارد بالا  به محاسبات زیر میرسیم. اطلاعات کامل در مورد مجوزهای  لازم نیروگاه خورشیدی.

 
راندمان سامانه فتوولتائیک (با طراحی بهینه و شستشوی مداوم) = 91% (تقریبی)
میزان تولید 1KW سامانه خورشیدی در سال:
1kw*2147*0.91= 1950kwh
نرخ سود سالیانه برای قیمت نیروگاههای زیر  %20=1MW
نرخ سود سالیانه برای قیمت نیروگاههای بالای %6=1MW
تضمین خرید تا 10 سال با قیمت مصوبه
تضمین خرید 20 ساله (بعد از 10 سال با 70% قیمت مصوبه)
در نظر گرفتن تعدیل با توجه به تبصره (3) ماده (3) مصوبه شورای اقتصاد

 
•    سامانه خورشیدی زیر 20KW
بهای 1KWh تولید انرژی = 9770 ریال
میزان درآمد حاصل از 1KW سامانه خورشیدی در سال = 1950*9770 = 19051500
میزان درآمد حاصل از 10KW سامانه خورشیدی در سال = 190515000
میزان درآمد حاصل از 20KW سامانه خورشیدی در سال = 381030000
قیمت نصب و تامین سامانه 600 = 10KW  میلیون ریال
قیمت نصب و تامین سامانه 1200 = 20KW میلیون ریال
بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن تورم برای نیروگاه زیر  4.6 = 20 KW سال

 
•    سامانه خورشیدی 20KW – 100KW
بهای 1KWh تولید انرژی = 8730 ریال
میزان درآمد حاصل از 1KW سامانه خورشیدی در سال = 1950*8730 = 17023500
میزان درآمد حاصل از 50KW سامانه خورشیدی در سال = 85175000
میزان درآمد حاصل از 100KW سامانه خورشیدی در سال = 1702350000
قیمت نصب و تامین سامانه 100KW  = 5.8 میلیارد ریال
بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن تورم برای نیروگاه 20KW-100KW  = 5.11   سال

 
•    نیروگاه خورشیدی 100KW – 10MW
بهای 1KWh تولید انرژی = 6750 ریال
میزان درآمد حاصل از 1KW سامانه خورشیدی در سال = 1950*6750 = 13162500
میزان درآمد حاصل از 1MW سامانه خورشیدی در سال = 13162500000
میزان درآمد حاصل از 10MW سامانه خورشیدی در سال = 131625000000
قیمت نصب و تامین سامانه 53 = 1MW میلیارد ریال
قیمت نصب و تامین سامانه 530 = 10MW میلیارد ریال
بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن تورم برای نیروگاه 100KW-10MW  = 4.63 سال
 

•    نیروگاه خورشیدی بیش از 10MW
بهای 1KWh تولید انرژی = 5600 ریال
میزان درآمد حاصل از 1KW سامانه خورشیدی در سال = 1950*5600 = 10920000
میزان درآمد حاصل از 20MW سامانه خورشیدی در سال = 218400000000
میزان درآمد حاصل از 50MW سامانه خورشیدی در سال = 546000000000
میزان درآمد حاصل از 100MW سامانه خورشیدی در سال = 1092000000000
قیمت نصب و تامین سامانه 4800 = 100MW میلیارد ریال
بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن تورم برای نیروگاه بیش از 5.05 = 10MW سالنکات مهم:

قبل از شروع فرآیند درخواست پروانه احداث و عقد قرارداد تضمینی فروش برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک ، توجه متقاضیان  اینکاربه نکات زیر جلب می شود:

 با عنایت به دو نکته اخیر لازم است متقاضیان محترم بر اساس ظرفیت هائی که نسبت به توانمندی احداث آن اطمینان دارند اقدام نمایند در غیر این صورت نه تنها امکان بهره مندی ازمنافع قرارداد خرید تضمینی برق را از دست خواهند داد بلکه این موضوع به عنوان امتیاز منفی در صدور پروانه و قراردادهای احتمالی بعدی آنها در نظر گرفته خواهد شد.

ابلاغ تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

در راستای توسعه هرچه گسترده تراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر، تعرفه خریدتضمینی برق ازنیروگاههای تجدیدپذیر و پاک ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط مقام عالی وزارت نیرو ابلاغ گردید.این مصوبه براساس مستندات قانونی : ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تصویب نامه شماره ۱۵۳۴۴۰/ت۵۲۳۷۵ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیئت وزیران ، ماده۶۲ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت،بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده ۱ قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد ۷ و۱۲ قانون سازمان برق ایران ودر راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرودرحوزه تجدیدپذیرهابه شرح زیرابلاغ گردیده است :

ردبف

 

        انواع نیروگاه

نرخ پایه خرید تضمینی برق(ریال بر کیلووات ساعت)

 

لندفیل

۲۷۰۰

۱

زیست توده

هضم بی هوازی زائدات دامی و کشاورزی و فاضلاب

۳۵۰۰

 

 

زباله سوز و گازی سازی زباله

۳۷۰۰

۲

مزرعه بادی

با ظرفیت بیش از ۵۰ مگاوات*

۳۴۰۰

 

 

با ظرفیت ۵۰ مگاوات و کمتر

۴۲۰۰

 

 

با ظرفیت بیش از ۳۰ مگاوات*

۳۲۰۰

۳

مزرعه خورشیدی

با ظرفیت ۳۰ مگاوات و کمتر

۴۰۰۰

 

 

با ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر

۴۹۰۰

۴

 

زمین گرمایی(شامل حفاری و تجهیزات)

۴۹۰۰

۵

تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیند های صنعتی

۲۹۰۰

۶

آبی کوچک

(به ظرفیت ۱۰ مگا وات و کمتر)

بر رودخانه ها و تجهیزات جانبی سدها

۲۱۰۰

 

 

بر خطوط لوله انتقال آب

۱۵۰۰

*سقف ظرفیت نیروگاه های مزرعه بادی و خورشیدی بزرگ با رعایت بند ۸ این مصوبه تعیین می گردد.

 ردیف

 

مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب

نرخ پایه خرید تضمینی برق(ریال بر کیلووات ساعت)

۱

بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر

۵۷۰۰

۲

خورشیدی

با ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات و کمتر

۷۰۰۰

 

 

با ظرفیت ۲۰ کیلو وات و کمتر

۸۰۰۰

اطلاعات کامل در مورد مجوزهای  لازم نیروگاه خورشیدی

۱. قرار داد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع این ابلاغیه برای یک دوره بیست ساله با نرخ های پایه یاد شده منعقد می گردد ، که در سال های قرارداد براساس ضریب موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران تعدیل می شود .
تبصره ۱ : نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه های موضوع این ابلاغیه بجز نیروگاه های بادی ، از ابتدا ی ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد ۰/۷ ضرب می شود .
تبصره ۲ : نرخ قرارداد برای نیروگاه های بادی که در دوره ده ساله اول دارای ضریب تولید ۴۰درصد و بیشتر باشند ، از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد ۰/۴ و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از ۲۰ درصد در عدد ۱ و برای نیروگاه های با ضریب تولید بین ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد در عددی متناسب ضرب می شود.
۲. برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع ، موضوع تبصره (۳) ماده (۲) تصویب نامه هیئت وزیران ، نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده می گردد.
۳. دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می شود.در طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق و پس از آن ، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دو جانبه ، بورس انرژی ، بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود . صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک پس از دریافت مجوز جداگانه امکان پذیر است .
۴. نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند ، متناسبا حداکثر تا ۳۰ درصد بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۶) تصویب نامه هیئت وزیران افزایش می یابد .
۵. نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر می نماید ، با شرایط زیر تعیین می گردد:
الف- در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور ، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه ها تعیین میگردد.
ب- نرخ خرید از نیروگاه های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال ( و یا فوق توزیع) بلافصل غیر اختصاصی متصل شوند ، بر اساس مجموع ظرفیت آنها تعیین می گردد.
ج- در موارد خارج از موضوع بندهای “الف” و “ب” ، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می گردد. در هر صورت یک متقاضی می تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد.اعطای پروانه برای احداث نیروگاه های بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود .
تبصره ۱- اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بندهای “الف” و “ب” رعایت نشده است ، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود .
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی ، یک متقاضی محسوب می شوند .
تبصره ۳– در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد ، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بندهای “الف” و “ب” ، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می گردد.
۶. تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث شده اند ، ممنوع است .سرمایه گذار باید تضمین و تعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه استفاده نکرده است.
۷. نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ۳۰ماه برای انواع زیست توده ، زمین گرمایی و آبی کوچک ، حداکثر ۲۴ ماه برای انواع بادی و بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی و حداکثر ۱۵ ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر ، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد ، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود .
تبصره۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر ۹ ماه نسبت به زمان های مذکور ، سازمان انرژی های نو ایران مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آنها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است ، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه ، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می گردد.
تبصره۲: سرمایه گذارانی که قرارداد آنها از سوی سازمان انرژی های نو ایران فسخ می شود ، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ ، درخواست قرارداد جدید آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
۸. وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به میزان حداکثر ۲۰۰۰ مگاوات در سال توسط بخش غیردولتی را دنبال می کند . سازمان انرژی های نو ایران موظف است تمهیدات متناسب برای تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.
۹. وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند . کاهش نرخ صرفا در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد . این موارد در مصوبه ها و بخشنامه های زیر آورده شده است.

ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir اطلاعات کامل در مورد مجوزهای لازم نیروگاه خورشیدی
ابلاغیه خرید تضمیمی برق وزارت نیرو سال 1395 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir اطلاعات کامل در مورد مجوزهای لازم نیروگاه خورشیدی

مراحل و روند درخواست مجوز:

متقاضیان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر غیردولتی کاربرگهای تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه را به همراه نامه درخواست کتبی بانضمام مستندات لازم نظیر اساسنامه، روزنامه رسمی وآگهی تغییرات ثبتی شرکت و مختصات سایت و… را به این سازمان ارسال می نمایند تا پروانه احداث برای ظرفیت مشخص در ساختگاه معین صادر گردد.
پس از اخذ سایر مجوزهای لازم نظیر مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه و تملک زمین،قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی مبادله خواهد شد تا متقاضی عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه را آغاز نماید. در نیروگاههای زیست توده مبتنی بر زباله مجوز استفاده از زباله و در نیروگاههای برق آبی کوچک مجوز استفاده از خطوط و جریانهای انتقال آب نیز ضروری می باشد.لذا مراحل انجام پروژه بشرح زیر می باشد:

مراحل و روند دریافت مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir اطلاعات کامل در مورد مجوزهای لازم نیروگاه خورشیدی
مراحل و روند دریافت مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir اطلاعات کامل در مورد مجوزهای لازم نیروگاه خورشیدی

مرحله اول : تشکیل پرونده و صدور پروانه احداث
– تحویل نامه درخواست متقاضی به همراه کاربرگهای تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه به سانا
– بررسی غیردولتی بودن متقاضی و عدم تداخل محل پروژه با سایر طرحها و تقاضاهای قبلی درسانا(استعلام کتبی از شرکت آب نیرو، آب منطقه¬ای و آب و فاضلاب فقط در مورد نیروگاههای برق آبی کوچک انجام خواهد شد)
– صدور پروانه احداث توسط سانا

مرحله دوم : اخذ مجوزها و عقد قرارداد
– دریافت مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست ومجوز تحویل زمین از مراجع ذیربط در همه نیروگاهها
– دریافت مجوز تخصیص آب و حریم بستر برای نیروگاههای برق آبی کوچک از شرکت مدیریت منابع آب یا شرکت آبهای منطقه¬ای یا شرکت آب و فاضلاب ذیربط
– مبادله قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی در سانا پس از کنترل و بررسی کلیه مجوزها

مرحله سوم : دوره پیشبرد و احداث نیروگاه (پس از عقد قرارداد)
– انجام عملیات مقدماتی و تأمین مالی پروژه در دوره پیشبرد قرارداد توسط متقاضی
– انجام عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه توسط متقاضی ونظارت بر پیشرفت احداث نیروگاه توسط سانا
– هماهنگی جهت اتصال به شبکه پس از تکمیل احداث نیروگاه (توسط سانا/ مدیریت شبکه)

مرحله چهارم : دوره بهره برداری
– شروع بهره برداری نیروگاه و تهیه صورتحسابهای ماهانه بهای برق تجدیدپذیر توسط متقاضی
– پرداخت صورتحسابهای ماهانه توسط سانا با اعمال ضرایب تعدیل و آمادگی ساعتی.

 لازم به ذکر است که متقاضیان خارجی  سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها جهت کسب اطلاع از امور عمومی سرمایه گذاری خارجی در ایران می توانند به سایت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به آدرس:www.investiniran.ir مراجعه فرمایند.

دانلود فلوچارت درخواست و صدور مجوز  دانلود فلوچارت درخواست و صدور مجوز

  کاربرگ معرفی متقاضی (فرم الف):

کاربرگ معرفی طرح (فرم ب) :

 فرم تعهد نامه درخواست پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر :

 تعهدنامه مخصوص شرکت تعهدنامه مخصوص شرکت

مخصوص شخص حقیقی مخصوص شخص حقیقی
پروانه های احداث نیروگاه خورشیدی فتو ولتاییک  غیر دولتی و شخصی  با طرح توجیهی ساخت نیروگاه خورشیدی

شرایط درخواست قرارداد خرید تضمینی برق
• متقاضیانی می توانند تقاضای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از این سازمان بنمایند که دارای پروانه احداث معتبر باشند.
• به علاوه، این متقاضیان حتماً باید سه مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و زمین را برای پروژه مندرج در پروانه احداث دریافت نموده باشند. توضیح اینکه مجوز زمین باید بطور رسمی و قطعی در اختیار داشتن زمین مناسب برای احداث نیروگاه را اثبات نماید.
• برای نیروگاههای زیست توده مبتنی بر زباله شهری مجوز شهرداری و برای نیروگاه های برقآبی کوچک مجوز شرکت آب و آبفا یا آب منطقه ای (بخش آب وزارت نیرو) نیز ضروریست.
• برای متقاضیانی که از سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنند اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران (مجوز FIPPA) نیز الزامی می باشد.

متقاضیان می توانند درخواست خود را به شرح ذیل به سازمان ارائه نمایند :

اطلاعات کامل در مورد مجوزهای  لازم نیروگاه خورشیدی

• درخواست باید رسمی و کتبی باشد.
• تصویر پروانه احداث معتبر و مجوزهای فوق الذکر اگر قبلاً به سانا ارائه نشده است، ضمیمه شود.
• در متن درخواست میزان پارامتر α مورد نظر متقاضی برای استفاده در فرمول تعدیل ذکر گردد.
• اطلاعات لازم برای تکمیل پیوست های قرارداد شامل:«خلاصه مشخصات فنی نیروگاه»، «برنامه زمانبندی احداث و بهره برداری» و «جدول تخمین تولید برق سالانه نیروگاه» به پیوست باشد.
• کپی اساسنامه، آگهی های روزنامه بویژه در خصوص تغییرات شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی و مدارک شناسایی صاحبان امضاء مجاز نیز باید به سانا تحویل شوند.
• توضیح: ارائه مجدد مدارک فوق الذکر چنانچه قبلاً به سانا ارائه شده باشند (مثلاً هنگام ثبت نام الکترونیکی) در صورتی که تغییراتی نیز در مفاد آنها صورت نگرفته باشد، ضرورت ندارد.

در فایل زیر نمونه قرار داد خرید برق  تولیدی نیروگاه خورشیدی را مشاهده میکنید.

لینک دانلود نمونه قرارداد خرید تضمینی برق

جداول مربوط به نیروگاه های در حال بهره برداری بخش خصوصی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق با سانا هستند به شرح زیر ارائه میگردند.

 

جدول ۱) مشخصات نیروگاههای بادی در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی- مپنا ۵ قزوین – تاکستان کهک ۱ بلوار میرداماد – نبش خیابان کجور – پلاک ۲۳۱

تلفن ۲ – ۸۱۹۸۱۰۰۱

مرداد ماه ۱۳۹۳  
۲ ۲۰ قزوین – تاکستان کهک ۲ بهمن ماه ۱۳۹۳
۳ بهین ارتباط مهر  

۱,۵

خراسان رضوی-  خواف سعادت آباد – خیابان علامه طباطبائی جنوبی – کوچه شهید حق طلب غربی  -شماره ۳۱ – تلفن ۸۱۷۰۴۳۰۰ ۲۱/۰۱/۱۳۹۲  
۴ شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود ۲۸,۴ خراسان رضوی – نیشابور مشهد – کیلومتر ۵۵ جاده مشهد – نیشابور تلفن  ۰۵۱۲۳۵۶۳۵۷۵ مهر ۱۳۸۹ تاریخ واگذاری به بخش خصوصی
۵ شرکت تولید و توسعه نیروی برق سبز دیزباد ۴ خراسان رضوی – نیشابور خراسان رضوی -کیلومتر ۵۵ جاده مشهد – نیشابور تلفن

۰۵۱۳۳۵۶۳۵۷۷

بهمن ۱۳۹۴  
۶ شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد ۰,۶۶ خراسان رضوی-  خواف تهران – ضلع شمالی بلوار میرداماد – بین پمپ بنزین و شمس تبریزی – پلاک ۱۸۵

تلفکس:۲۶۴۰۱۴۰۳ و

۲۶۴۰۱۴۱۰

مهر ۱۳۹۴
جمع کل ۵۹,۵۶

 

 جدول ۲) مشخصات نیروگاههای خورشیدی در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ آترین پارسیان ۰,۵۱۴ بیدگنه- ملارد شهرک قدس- فاز ۱ خیابان گلستان جنوبی – روبروی مسجدالنبی – ساختمان زمرد طبقه ۴ تلفن ۸۸۳۷۴۲۰۶ تلفن ۲-۸۱۹۸۱۰۰۱ خردادماه ۱۳۹۳  
۲ پاک بنا ۰,۲۲۸ قم تهران – خیابان فردوسی – خیابان نوفل لوشاتو – خیابان بابی ساندرز – پلاک ۴۲ – طبقه اول

تلفن:

 ۳-۶۶۷۴۴۸۰۱

مهر ماه ۱۳۹۵
۳ آفتاب ماد راه ابریشم ۷ همدان – قرخلر تهران – بلوار آیت الله کاشانی – خیابان محرابی – نبش نهم – پلاک ۸ – واحد ۱۴

تلفن:

۴۴۱۴۰۹۳۹

دی ماه ۱۳۹۵
۴ ۷ همدان – آق بولاغ
جمع کل ۱۴,۷۴۲

 

جدول ۳) : نیروگاههای زیست توده در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد ۰,۶ خراسان رضوی- مشهد مشهد- بلوار آزادی – نبش آزادی۲۱

تلفن ۰۵۱۱۶۰۷۷۱۲۱

۱۰/۰۶/۱۳۸۸  
۲ گروه صنعتی نیرو سابین آریا ۱,۰۶ فارس – شیراز خیابان احمد قصیر – خیابان پنجم –شماره ۱۵ – طبقه سوم – واحد ۱۳ تلفن ۸۸۷۰۳۳۱۳ شهریورماه ۱۳۸۸  
۳ بازیافت تیم کیان – سازمان مدیریت پسماندتهران ۱,۹ تهران – آبعلی خیابان شهید رجایی – انتهای ۱۳ آبان –صالح آبادشرقی تلفن ۵۵۵۳۰۱۳ الی ۹   دارای قرارداد ماده ۱۹
۴ شرکت آب و فاضلاب تهران ۴ تهران – ری خیابان دکتر بهشتی – خیابان اندیشه –نبش اندیشه ۶ – پلاک۱۴تلفن ۸۸۴۹۵۹۶۱ الی ۳ آبان ماه ۱۳۸۹  
۵ تدبیر توسعه سلامت ۳ تهران – کهریزک شهرک غرب – خیابان ایوانک -خیابان سیمای ایران – کوچه یازدهم -نبش گذر اسفند -پلاک ۲ واحد ۵ بهمن ۱۳۹۴  
جمع کل ۱۰,۵۶

 

جدول ۴) : نیروگاههای برقآبی کوچک در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ مدیریت توسعه انرژی مشهد ۰,۴۴ خراسان رضوی- مشهد مشهد – بلوار پیروزی –بین پیروزی ۴۰ و ۴۲ پلاک  – طبقه همکف – واحد ۱ تلفن ۰۵۱۱۸۵۹۸۶۷۷ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳  
۲ پارسیان نانو دانش ۰,۲۴ مرکزی اراک تهران – شهرک غرب – بلوار خوردین – کوچه توحید چهارم – پلاک ۳۰ تلفن ۲۲۰۶۰۸۱۳ ۱۳۹۴  
۳ پردیسان سازه طراحان ۰,۱۷ لرستان – بروجرد تهران – بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان ۱۹ پلاک ۶ تلفن ۴۴۰۴۴۳۵۷ فروردین ۱۳۹۵  
۴ شرکت فراب ۱۰ کردستان تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ولیعصر – خیابان شهید شهامتی – شماره ۴۱ فروردین ۹۵
جمع کل ۱۰,۸۵

جدول ۱) مشخصات نیروگاههای بادی در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی- مپنا ۵ قزوین – تاکستان کهک ۱ بلوار میرداماد – نبش خیابان کجور – پلاک ۲۳۱

تلفن ۲ – ۸۱۹۸۱۰۰۱

مرداد ماه ۱۳۹۳  
۲ ۲۰ قزوین – تاکستان کهک ۲ بهمن ماه ۱۳۹۳
۳ بهین ارتباط مهر  

۱,۵

خراسان رضوی-  خواف سعادت آباد – خیابان علامه طباطبائی جنوبی – کوچه شهید حق طلب غربی  -شماره ۳۱ – تلفن ۸۱۷۰۴۳۰۰ ۲۱/۰۱/۱۳۹۲  
۴ شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود ۲۸,۴ خراسان رضوی – نیشابور مشهد – کیلومتر ۵۵ جاده مشهد – نیشابور تلفن  ۰۵۱۲۳۵۶۳۵۷۵ مهر ۱۳۸۹ تاریخ واگذاری به بخش خصوصی
۵ شرکت تولید و توسعه نیروی برق سبز دیزباد ۴ خراسان رضوی – نیشابور خراسان رضوی -کیلومتر ۵۵ جاده مشهد – نیشابور تلفن

۰۵۱۳۳۵۶۳۵۷۷

بهمن ۱۳۹۴  
۶ شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد ۰,۶۶ خراسان رضوی-  خواف تهران – ضلع شمالی بلوار میرداماد – بین پمپ بنزین و شمس تبریزی – پلاک ۱۸۵

تلفکس:۲۶۴۰۱۴۰۳ و

۲۶۴۰۱۴۱۰

مهر ۱۳۹۴
جمع کل ۵۹,۵۶

 

 جدول ۲) مشخصات نیروگاههای خورشیدی در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ آترین پارسیان ۰,۵۱۴ بیدگنه- ملارد شهرک قدس- فاز ۱ خیابان گلستان جنوبی – روبروی مسجدالنبی – ساختمان زمرد طبقه ۴ تلفن ۸۸۳۷۴۲۰۶ تلفن ۲-۸۱۹۸۱۰۰۱ خردادماه ۱۳۹۳  
۲ پاک بنا ۰,۲۲۸ قم تهران – خیابان فردوسی – خیابان نوفل لوشاتو – خیابان بابی ساندرز – پلاک ۴۲ – طبقه اول

تلفن:

 ۳-۶۶۷۴۴۸۰۱

مهر ماه ۱۳۹۵
۳ آفتاب ماد راه ابریشم ۷ همدان – قرخلر تهران – بلوار آیت الله کاشانی – خیابان محرابی – نبش نهم – پلاک ۸ – واحد ۱۴

تلفن:

۴۴۱۴۰۹۳۹

دی ماه ۱۳۹۵
۴ ۷ همدان – آق بولاغ
جمع کل ۱۴,۷۴۲

 

جدول ۳) : نیروگاههای زیست توده در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد ۰,۶ خراسان رضوی- مشهد مشهد- بلوار آزادی – نبش آزادی۲۱

تلفن ۰۵۱۱۶۰۷۷۱۲۱

۱۰/۰۶/۱۳۸۸  
۲ گروه صنعتی نیرو سابین آریا ۱,۰۶ فارس – شیراز خیابان احمد قصیر – خیابان پنجم –شماره ۱۵ – طبقه سوم – واحد ۱۳ تلفن ۸۸۷۰۳۳۱۳ شهریورماه ۱۳۸۸  
۳ بازیافت تیم کیان – سازمان مدیریت پسماندتهران ۱,۹ تهران – آبعلی خیابان شهید رجایی – انتهای ۱۳ آبان –صالح آبادشرقی تلفن ۵۵۵۳۰۱۳ الی ۹   دارای قرارداد ماده ۱۹
۴ شرکت آب و فاضلاب تهران ۴ تهران – ری خیابان دکتر بهشتی – خیابان اندیشه –نبش اندیشه ۶ – پلاک۱۴تلفن ۸۸۴۹۵۹۶۱ الی ۳ آبان ماه ۱۳۸۹  
۵ تدبیر توسعه سلامت ۳ تهران – کهریزک شهرک غرب – خیابان ایوانک -خیابان سیمای ایران – کوچه یازدهم -نبش گذر اسفند -پلاک ۲ واحد ۵ بهمن ۱۳۹۴  
جمع کل ۱۰,۵۶

 

جدول ۴) : نیروگاههای برقآبی کوچک در حال بهره برداری

ردیف نام شرکت و پروژه ظرفیت

MW

محل احداث آدرس و شماره تلفن شرکت تاریخ شروع بهره برداری توضیحات
۱ مدیریت توسعه انرژی مشهد ۰,۴۴ خراسان رضوی- مشهد مشهد – بلوار پیروزی –بین پیروزی ۴۰ و ۴۲ پلاک  – طبقه همکف – واحد ۱ تلفن ۰۵۱۱۸۵۹۸۶۷۷ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳  
۲ پارسیان نانو دانش ۰,۲۴ مرکزی اراک تهران – شهرک غرب – بلوار خوردین – کوچه توحید چهارم – پلاک ۳۰ تلفن ۲۲۰۶۰۸۱۳ ۱۳۹۴  
۳ پردیسان سازه طراحان ۰,۱۷ لرستان – بروجرد تهران – بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان ۱۹ پلاک ۶ تلفن ۴۴۰۴۴۳۵۷ فروردین ۱۳۹۵  
۴ شرکت فراب ۱۰ کردستان تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ولیعصر – خیابان شهید شهامتی – شماره ۴۱ فروردین ۹۵
جمع کل ۱۰,۸۵  

از سال ١٣٨٨ که اولین نیروگاه تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسید تاکنون بالغ بر ۶۱۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به شبکه تزریق و ۱۹۹۵ میلیارد ریال بهای آن به نیروگاه ها پرداخت شده است.

تا نیمه بهمن ۹۵ از میان درخواست های دریافتی و پروانه های صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی تقریباً ۹۶مگاوات به بهره‌برداری رسیده است و ۱۱۱۱ مگاوات دارای قرارداد خرید برق می باشد.

ظرفیت انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسیده تاکنون

نوع نیروگاهها

بادی

(MW)

خورشیدی (MW)

زیست توده (MW)

برق‌آبی کوچک (MW)

دریایی (امواج) (MW)

زمین گرمایی

(MW)

مجموع (MW)

در حال بهره‌برداری

۵۹,۵۶

۱۴,۷۴۲

۱۰,۵۶

۱۰,۸۵

۹۵,۷۱۲

                

تولید برق انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی از ابتدای راه اندازی تاکنون

نوع نیروگاهها

بادی

(MWh)

خورشیدی (MWh)

زیست توده (MWh)

برق‌آبی کوچک (MWh)

دریایی (امواج) (MWh)

زمین گرمایی

(MWh)

مجموع (MWh)

در حال بهره‌برداری

۴۹۷۷۲۴,۰۲۵

۱۴۴۴,۰۲۵

۶۰۷۴۴,۴۵

۵۹۸۴۴,۹۹۷

۶۱۹۷۵۷,۴۷۷

موضوع معافیت گمرکی برای تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر

 

دفتر مشارکتهای بخش غیردولتی مطلع شده است که دارندگان پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در صورتی که قطعات و تجهیزات برای نصب در نیروگاه خود را از خارج وارد می نمایند می توانند از معافیت یا تخفیف حقوق گمرکی استفاده کنند. به این منظور دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو در سایت «سامانه جامع مدیریت پروانه های صنعت برق» به آدرس http://elicensing.ir پیوندی را برای ثبت نام ارائه نموده است. این پیوند در زیر موجود می باشد:

http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=۸۴

از سرمایه گذاران علاقمند درخواست می شود در صورت تمایل و نیاز از این پیوند استفاده و نتیجه را از طریق ایمیل به دفتر مشارکتهای بخش غیردولتی اطلاع دهند.

مراحل روند  اخذ و گرفتن و دریافت مجوز اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی غیر دولتی شخصی

 

 

راهنمای تنظیم صورتحساب

راهنمای تنظیم صورتحساب

مخصوص قراردادهای مطابق بند ب ماده ۱۳۳ برنامه پنجم

برای محاسبه تعدیل قیمت فروش برق نیاز به چهار عامل در فرمول تعدیل است که همگی توسط سایت بانک مرکزی ایران اعلام می گردند:

۱- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت

۲- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال عقد قرارداد

۳- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان پرداخت

۴- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان عقد قرارداد

ضمن اینکه ضریب آلفا توسط فروشنده اعلام می گردد و مقدار مجاز آن بین ۰,۱۵ تا ۰,۳ است.

 

فرمول محاسبه تعدیل قیمت فروش برق تولیدی نیروگاه خورشیدی طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir.jpg اطلاعات کامل در مورد مجوزهای لازم نیروگاه خورشیدی
فرمول محاسبه تعدیل قیمت فروش برق تولیدی نیروگاه خورشیدی طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی www.mktop.ir.jpg اطلاعات کامل در مورد مجوزهای لازم نیروگاه خورشیدی

  موارد ۱ و ۲ از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/category/۱۶۱۱.aspx

موارد ۳ و ۴ پس از وارد کردن ابتدا و انتهای بازه های زمانی مورد نظر و نوع ارز یورو از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/exratesadv/exratesadv_fa.aspx

پس از وارد کردن موارد فوق در فرمول، ضریب تعدیل که تا ۵ رقم اعشار گرد می شود به دست می آید. با ضرب آن در مبلغ پایه خرید برق (مندرج در ماده ۲ شرایط خصوصی قرارداد)، مبلغ واحد به ازاء هر کیلووات ساعت تولید معادل در صورتحساب مشخص خواهد شد که تا ۲ رقم اعشار گرد می شود.

برای محاسبه تولید معادل جهت درج در صورتحساب فروش برق تجدیدپذیر احتیاج به مقدار تولید خالص نیروگاه و همچنین ضرایب بهای ساعتی داریم که هر دو مورد از طریق سایت مدیریت شبکه برق ایران قابل دریافت هستند.

تولید خالص نیروگاه پس از وارد کردن شناسه کاربر و کلمه عبوری که از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران در اختیار فروشنده برق قرار می گیرد، از طریق پیوند زیر قابل دریافت می باشد:

http://meteringamr.igmc.ir

ضریب بهای ساعتی قابل استفاده برای تنظیم هر صورتحساب آخرین ویرایش ضریب بهای ساعتی درج شده در پیوند زیر می باشد:

http://www.igmc.ir/Documents-Management?EntryId=۳۰۷۸۰۸

تولید معادل در هر ساعت از شبانه روز از ضرب تولید خالص آن ساعت در ضریب بهای آمادگی همان ساعت حاصل می شود که با جمع تولید معادل در تمام ساعات یک ماه، تولید معادل آن ماه برای درج در صورتحساب به دست می آید.

حاصل ضرب مبلغ واحد در تولید معادل مساوی با مبلغ کل صورتحساب فروش برق تجدیدپذیر خواهد بود.

اطلاعیه ها و بخش نامه ها

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۵ توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۵ توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

 
طبق مصوبه وزیر محترم نیرو تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به تفکیک انواع مختلف و ظرفیت های متفاوت این نیروگاه ها برای سال ۱۳۹۵ اعلام گردید. متن این مصوبه (به شماره ۹۵/۱۴۲۷۳/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹) از طریق پیوند زیر قابل دریافت است:

لینک دانلود تعرفه ۱۳۹۵ قیمت خرید برق از نیروگاه های خورشیدی شخصی و غیر دولتی

 بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی- بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰، در خصوص پذیرفتن قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی صادر شده است از طریق پیوند زیر قابل دریافت است:

فایل بخشنامه

اطلاعیه در خصوص نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی

نظر به اینکه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی به منظور بهبود روابط تجاری فی مابین شرکتهای ایرانی و کره ­ای در زمینه­ های مختلف از جمله انرژیهای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای بادی و خورشیدی درخواست اطلاع رسانی کرده است، بدین وسیله متن نامه شماره ۱۷۷۰۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی در پیوند زیر قابل ملاحظه می باشد.

نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی

آرشیو اطلاعیه ها و بخش نامه ها

دستورالعمل بند “ب” ماده ۱۳۳

سوالات متداول

کاربرگ الف و مجوز ثبت نام
س: آیا ثبت نام فقط در قالب شرکت خصوصی انجام می پذیرد؟
ج: سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و همچنین گروه مشارکت مدنی نیز میتوانند اقدام نمایند.

س: آیا امکان انتقال مجوز احداث نیروگاه وجود دارد؟
ج: به هیچ وجه، نه تنها انتقال ذینفع درپروانه احداث ممنوع میباشد، بلکه بیش از ۲۵% سهام شرکت بدون موافقت وزارت نیرو غیرممکن است.

س: مجوزهای صادر شده چه مدت اعتباری دارد؟
ج: حداکثر اعتبار شش ماهه است که پس از آن در صورت عدم پیشرفت پروژه باطل خواهد شد.

کاربرگ ب و پتانسیل سنجی
س: آیا سانا محل سایت های نیروگاه بادی و خورشیدی را برای متقاضیان انتخاب و اعلام می نماید؟
ج: خیر ، سانا هیچگونه انتخاب سایت برای متقاضیان انجام نمی دهد و تمام مسئولیت فنی جهت طراحی اجرائی نیروگاه به عهده متقاضی می باشد.

س: آیا هیچگونه راهنمایی فنی درخصوص انتخاب سایت ها مخصوصاً بادی و خورشیدی توسط سانا انجام می شود؟
ج:بلی، اطلاعات جمع آوری شده از دکل های بادسنجی بصورت اطلس باد (قابل دسترس در لینک دفترباد وامواج در وب سایت سانا) و اطلس خورشیدی(قابل دسترس در لینک دفترخورشیدی)و سایر اطلاعات کلی در صورت وجود، قابل دریافت میباشد که حدود پتانسیل منطقه را نشان میدهد.

س: آیا اطلاعات دکل های بادسنجی سانا قابل دسترس است؟
ج: بله متقاضیان از طریق وب سایت یا با مراجعه به دفتر باد و امواج سانا می توانند داده های جمع آوری شده از دکل های بادسنجی را در محل هایی که سانا قبلاً دکل بادسنجی نصب نموده است دریافت نمایند.
س: چگونه می توان سایتی را انتخاب نمود که با سایر متقاضیان تداخل نداشته باشد؟
ج: متقاضیان پس از مشخص نمودن مختصات نقاط گوشۀ زمین پیشنهادی آنرا به سانا ارائه می نمائید تا تداخل آن با سایر متقاضیان بررسی و اعلام شود.

سرمایه گذاری خارجی
س: آیا سرمایه گذاران خارجی می توانند راساً نسبت به ثبت نام برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام نمایند؟
ج: شرکتهای خارجی یا باید نمایندگی رسمی در ایران تأسیس نمایند که موضوع خرید برق تجدیدپذیر در اساسنامه آنها قید شده باشد و یا باید شرکتی با تابعیت ایرانی جهت پروژه خرید تضمینی برق ثبت و به آن پروژه درخواست نماید.

تسهیلات سرمایه گذاری
س: آیا برای حمایت از برق تجدیدپذیر مکانیزم وام از بانکها بصورت منابع مشخص جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر فراهم شده است؟
ج: هیچگونه سهمیه ای برای این نیروگاه ها بصورت وام از قبل تخصیص داده نشده است ولی سرمایه گذاران میتوانند رأساً نسبت به جلب همکاری در سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به بانک ها مراجعه نماید.
س: آیا سانا بودجۀ خاصی برای حمایت از پروژه های احداث برق غیردولتی دارد؟
ج: سانا منابع مالی درخصوص خرید برق نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم می نماید.

س: آیا امکان استفاده از تسهیلات صندوق ذخیرۀ ارزی وجود دارد؟
ج: بله، مطابق ضوابط مربوطه متقاضیان می توانند اقدام کنند.

س: شرایط معرفی جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی چیست؟
ج:هر سال تعداد محدودی از پروژه ها به این صندوق معرفی میشوند که لزوماً بعد از عقد قرارداد خرید برق و همچنین عقدقرارداد ارزی برای احداث نیروگاه با سازنده وپیمانکار امکان پذیر خواهدبود.

هزینۀ سرمایه گذاری
س: هزینۀ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر چگونه است؟
ج: هزینۀ سرمایه گذاری بسته به نوع تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاه متفاوت می باشد لیکن در حال حاضر این هزینه به طور متوسط ۱۰۰۰ دلار به ازای هر کیلووات تخمین زده می شود.

س: آیا استفاده از تجهیزات دست دوم در احداث نیروگاه ها مورد تأیید میباشد؟
ج:خیر
س: آیاجهت استفاده از تجهیزات ساخت داخل مشوقی گذاشته شده است؟
ج:بلی ،بر اساس مصوبه وزارت نیرو ، نرخ خرید برق برای نیروگاه هایی که از تکنولوژی ساخت داخل استفاده می کنند تا۳۰% قابل افزایش است.

 قرارداد

س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟
ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمینی برق۲۰ سال می باشد که نرخ خرید برق در ده ساله دوم تغییر می نماید.

س: چه موقع قرارداد خرید تضمینی برق بسته میشود؟
ج: پس از دریافت پروانه احداث ، چنانچه سایر مجوزها از نهادهای دیگر نظیر مجوز اتصال به شبکه، مجوز تملک زمین و مجوز محیط زیست اخذ گردد نسبت به عقد قرارداد خرید برق برای نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام خواهد شد.

پرداخت ها
س: آیا پرداخت ها به موقع انجام میشود؟
ج:بلی، در متن قرار داد خرید برق ذکر می گردد در صورت تاخیر در پرداخت ، جریمه به خریدار تعلق می گیرد.

س: آیا پول برق نیروگاه ها شامل مالیات ارزش افزوده خواهد بود؟
ج:خیر،در حال حاضر کسورات از صورتحساب ها کسر نمی گردد.

س: آیا امکان پرداخت بصورت ارزی وجود دارد؟
ج:خیر، بنا به مصوبه شورای اقتصاد و وزارت نیرو نرخ خرید برق بر حسب ریال محاسبه می گردد.

س: آیا امکان پیش پرداخت پول برق وجود دارد؟
ج:خیر، مصوبه ای که اینکار را مجاز نماید وجود ندارد.

قیمت برق
س: قیمت سال آینده برق تجدیدپذیر چگونه محاسبه و اعلام خواهد شد؟
ج:بر اساس تغییر هزینه هاو سایر موارد مرتبط و همچنین بر اساس سیاست های کلی کشور

مطالعه امکان سنجی
س: آیا مطالعه امکان سنجی احداث نیروگاه توسط سانا انجام یا تأئید میشود؟
ج: خیر، سانا هیچگونه دخالتی درمطالعه امکان سنجی نیروگاه ها ندارد و کلیۀ ملاحظات فنی و اقتصادی برعهده خود سرمایه گذار میباشد. و تنها نسخه ای از آن جهت تکمیل پرونده به سانا تحویل خواهد گردید البته در صورت لزوم سانا می تواند توصیه ها و یا نقطه نظرات را در این خصوص اعلام نمایند

س: از چه شرکت های در انجام امکان سنجی می توان کمک گرفت؟
ج: از کلیۀ مشاوران داخلی و خارجی
س: آیا سانا لیست مشاوران را ارائه میکند؟
ج: خیر ، در حال حاضر لیست رسمی برای مشاوران احراز صلاحیت شده در سانا وجود ندارد.

مجوزاتصال به شبکه
س: روند دریافت مجوز اتصال به شبکه به چه صورت است ؟
ج: پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث متقاضیان می توانند برای دریافت مجوزاتصال به شبکه بر اساس ظرفیت نیروگاه از طریق شرکت توزیع ، برق منطقه ای ویا توانیر اقدام نمایند و در صورت نیاز معرفی نامه های لازم صادر خواهدشد.

مجوز محیط زیست
س: آیا نیروگاه های تجدیدپذیر نیاز به دریافت مجوز محیط زیست دارند ؟
ج: بله، با توجه به تنوع نوع نیروگاه ها و تکنولوژی های مورد استفاده در آن و نیز محل استقرار نیروگاه ها دریافت مجوز محیط زیست ضرورت دارد.
س: روند دریافت مجوز محیط زیست به چه صورت است ؟
ج: پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث متقاضیان می توانند از طریق محیط زیست استان مربوط به محل استقرار نیروگاه نسبت به دریافت این مجوز اقدام نمایند.و در صورت نیاز معرفی نامه های لازم صادر خواهد شد.

مجوز تملک زمین
س: سانا از لحاظ تملک زمین چه همکاری می نماید؟
ج:پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث مطابق طراحی چیدمان و سایت پلان نیروگاه جهت استفاده از زمینهای امور اراضی معرفی نامه های لازم صادر خواهدشد.ولی مقررات و ضوابط سازمان امور اراضی تعیین کننده خواهد بود.

س: میزان زمین مورد نیاز نیروگاه ها چقدر است؟
ج: برای نیروگاه های خورشیدی به ازای هر مگاوات حداکثر ۱,۵ هکتار و برای مزارع بادی فقط محل نصب توربین بصورت نقطه ای در نظر گرفته می شود.

سایر انرژیها
س: آیا برق حاصل از بازیافت حرارتی در سیستم های صنعتی جزءخرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک محسوب میشوند؟
ج:بله، برق حاصل از بازیافت حرارتی جزو انرژی های پاک محسوب شده و در فهرست قیمت های خرید برق وجود دارند.

فرم های زیر فقط برای اطلاع متقاضی هستند . برای ثبت نام ، فرم ها باید به صورت الکترونیکی از طریق صفحه ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث نیروگاه تکمیل شوند.

کاربرگ معرفی متقاضی (فرم الف):

کاربرگ معرفی طرح (فرم ب) :

 فرم تعهد نامه درخواست پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر :

متقاضیان علاقمند به سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در صورت داشتن سوالهای احتمالی میتوانند با کارشناسان این سازمان به شرح زیر تماس حاصل فرمایند: 

 کارشناسان دفتر روابط عمومی(ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث نیروگاه):

 آقای محمدرضا قزلباش کهن 

(سوالات و مشکلات مربوط به نیروگاه های بزرگ)

تلفن: ۸۸۳۷۱۶۲۰

پست الکترونیکی: Mr.ghezelbash@iranenergy.org.ir

 آقای حمیدبلوچ نژاد مجرد

(سوالات و مشکلات مربوط به نیروگاه های مختص مشترکین برق)

تلفن:۸۸۳۷۱۶۲۸

پست الکترونیکی: h.balouchnezhad@iranenergy.org.ir

پیشخوان ثبت نام الکترونیکی :

 آقایان :                          خانم ها :

فرید خلفی                          الهام خوشخو

رضا سلگی                          سمانه سفری

جاوید زادمهدی

ابوالفضل افخمی

تلفن: ۸۸۳۷۷۲۹۷

        ۸۸۳۷۷۳۰۰ 

پست الکترونیکی: kharidtazmini@suna.org.ir

مید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت  یک نمونه  طرح توجیهی ساخت نیروگاه خورشیدی به صورت WORD + PDF  کامل به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید.

برای دریافت pdf + word بر روی لینک زیر ،کلیک نمایید . 

لینک  دریافت طرح نمونه توجیهی  ساخت نیروگاه خورشیدی

۱۲ پاسخ

 1. سلام
  سابت خیلی خوبی دارید. واقعا عالیه

  من فایل طرح توجیهی رو میخوام. لطفا به ایمیل من روش تهیه رو ارسال بفرمایید. خدا خیرتون بده واقعا ممنون
  سید حمید صادقی

  1. سلام
   خواهش میکنم، نظر لطفتونه، باعث دلگرمی ما میشه.
   در پایین همین مطلب امکان خرید و دانلود فایل بصورت ورد و پی دی اف وجود دارد
   با احترام

 2. با سلام. میخواستم بدونم در زمینهای با کاربری کشاورزی امکان احداث نیروگاه های خورشیدی هست یا خیر؟ و اینکه در مورد کاربری زمین اولویت بندی وجود دارد یا نه؟ سپاس

 3. با عرض سلام:
  امکان دانلود وجود ندارد.لطفا راهنمایی فرمایید.
  ضمنا آیا این طرح با توجه به قیمت کنونی دلارآپدیت شده است؟

 4. باسلام و خسته نباشید خدمت شما من میخوام تسهیلات برای احداث نیروگاه بگیرم میتونید راهنماییم کنید و طرح توجیهی برای ۱۰۰کیلووات بدید برام که بروز باشه ممنون از زحماتتون

 5. باعرض سلام
  مطالب سایت شما خیلی عای بود امکانش هست طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی(سلول خورشیدی) را به ایمیلم ارسال کنید
  با تشکر صادقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − هفت =