www.mktop_.ir


مقاله کامل در مورد استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت بیمار در بیمارستان ها و مراکز پزشکی – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید.

مقدمه:
صنعت مراقبت بهداشتی یکی از مهم ترین صنایع جهان است یکی از مهم ترین فعالیتهای صنعت مراقبت بهداشتی مدیریت اطلاعات است . امروزه ارتباط سنتی منحصر به پزشک – بیمار با ارتباط دیگری جایگزین شده است که در آن یک تیم مراقبت بهداشتی در رشته های مختلف وموسسات مراقبت درمانی مسئول سلامت بیمار هستند .این زمینه جدید مستلزم سطح بالای قابلیت عملیات بین بخشی و تسهیم داده ها در میان متخصصین است.
به این دلیل فناوری اطلاعات یک ابزار فوق العاده مفید برای صنعت مراقبت بهداشتی است . اما قبل از اینکه راه خلهای فناوری اطلاعات بتواند به صورت موفقیت آمیزی در محیط مراقبت بهداشتی گسترش یابد مباحث زیادی وجود دارد که باید بر آنها چیره شداین مباحث به موضوعات متنوع و وسیعی مربوط می شود . یکی از این موضوعات توانایی مبادله اطلاعات بهداشتی درمانی در سراسر سیستم مراقبت بهداشتی درمانی به صورت یکپارچه است که با توسعه معماری استاندارد پرونده الکترونیکی می تواند تحقق یابد .

پرونده الکترونیک سلامت بیمار در بیمارستان ها و مراکز پزشکی :

پرونده الکترونیک بیمار یا پرونده الکترونیک سلامت مدرکی است که عمدتا” مراقبت‌های دوره‌ای ارائه شده بوسیله مراکز درمانی را توصیف می‌کند و در بیمارستان و سایر مراکز ارائه خدمات درمانی مثل واحدهای تخصصی و یا مراکز بهداشتی نیز ایجاد می‌شود. پرونده الکترونیکی بیمار نوع الکترونیکی پرونده سلامت شخصی می‌باشد.

پرونده الکترونیکی سلامت در ایران
سپاس مخفف (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)، به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح کشور توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تعریف شده و مسئولیت اجرای آن را معاونت تحقیق و توسعه این مرکز بر عهده دارد. یکپارچه سازی اطلاعات سلامت امکان ارائه خدمات بهتر بهداشتی-درمانی و مدیریت بهتر نظام سلامت کشور را فراهم می‌سازد. 

هزینه معمول مراقبت بهداشتی در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی درحدود ۵/۸ درصد تولید ناخالص ملی است و در ایالات متحده آمریکا بزرگترین هزینه کننده مراقبت بهداشتی در حدود ۱۴ درصد است بیش از ۳۵۰ بیلیون دلار آمریکایی تقریبا” یک سوم کل بودجه بهداشتی آمریکا به تنهایی هر سال در ایالات متحده صرف تولید اداره وبازیابی اطلاعات مراقبت بهداشتی می شود. تقریبا” بزرگترین جز این هزینه زیاد مدیریت اطلاعات مربوط به داده های بالینی است  . متاسفانه صنعت مراقبت بهداشتی یکی از عقب مانده ترین صنایع در پذیرش فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از وظایف عظیم مدیریت اطلاعا ت مراقبت بهداشتی است .سایر اطلاعات خاص صنایع نظیر اطلاعات مالی وبیمه ای نوعا” ۱۰-۵ درصد کل بودجه ها را صرف فناوری اطلاعات می کنند درحالیکه بخش مراقبت بهداشتی تنها ۱-۳ درصد کل بودجه را در۲۰ سال گذشته صرف فناوری اطلاعات کرده است .
اولین تلاشها در زمینه کامپیوتری کردن پرونده بیماران در دهه ۱۹۶۰ انجام شده است . اما عمدتا” محدود به ثبت اطلاعات دموگرافی وسایر اطلاعات اداری بیمار بوده است . معرفی پرونده های بالینی کامپیوتری در دهه هفتاد آغاز شد ودر بعضی کشورها در دهه نود توسعه یافت.
رشد مراقبت مدیریت شده وحرفه مراقبت بهداشتی فشار بیشتری بر روی متخصصین پزشکی برای حفظ اطلاعات پزشکی به شکل الکترونیکی وارد می کند تا مبادله بین حوزه های مختلف از جمله ارائه دهندگان مراقبت مدیران , بیمه گران, قانونگذاران, محققان ودادگاهها تسهیل شود.
پرونده های بهداشتی الکترونیکی (EHRs )در بر گیرنده اطلاعات بالینی بیماران هستند. بنابراین بخش حیاتی یک سیستم مراقبت بهداشتی را تشکیل می دهند . یک سیستم (EHR ) ذخیره وانتقال الکترونیکی اطلاعات بیماران را امکان پذیر می سازد. بسیاری از بیمارستانهای مدرن پرونده های کامپیوتری دارند . اما این سیستم ها معمولا” اختصاصی هستند و اغلب تنها توسط یک بخش خاص بیمارستان به خدمت گرفته می شوند بیمارستانها می توانند دهها سیستم انفرادی داشته باشند که قابلیت عملیات با یکدیگر را ندارند . شرح اطلاعات سلامتی یک بیمار می تواند در سراسر تعدادی سیستم های مجزا انتشار داشته باشد که کسب تاریخچه بالینی کامل بیمار را برای متخصصان بالینی مشکل می کند.
تلاشهای توسعه یک پرونده الکترونیکی سلامت در بساری از مناطق جهان طی سالهای در دست اقدام قرار دارد .
موضوعات مهمی از این تلاشها فراگرفته شده است اما همه تلاشهای انجام شده برای ایجا استانداردها به منصه ظهور نرسیده است.

EHR پرونده الکترونیک سلامت
استاندارد پرونده الکترونیک سلامت بیمار بیمارستان ها و مراکز پزشکی  www.mktop.ir

استانداردهای فعلی برای مبادله اطلاعات بین سیستم های بالینی پیام رسانی داده ها ی میدانی را تحت پوشش قرار می دهد اما نیاز یه مبادله داده های معتبر سلسله مراتبی ساختمند و بالینی را برآورده نمی کند . در انگلستان ۹۰% پزشکان عمومی کامپیوتر دارندو اکثریت اطلاعات بالینی پرونده های آنها در این سیستم ها قرار دارد. متخصصین بالینی بطور فزاینده ای به پرونده های پزشکی ذخیره شده در این سیستم ها وابسته می شوند. اما برای انتقال یا سهیم شدن در مراقبت به طور موثر قابلیت انتقال یا توزیع اطلاعات مربوطه از پرونده بهداشتی الکترونیکی اهمیت دارد . سهیم شدن در دسترسی به یک پرونده بهداشتی مشترک یا توزیع شده, قابلیت آینده است اما در حال حاضر این مسیر نیازمندیهای شناخته شده را به روش هزینه اثر بخش بر آورد نمی کند.
یک سیستم پرونده الکترونیک سلامت قابلیت عملیات بین بخشی , پتانسیل بهبود شرایط مراقبت بهداشتی را دارد .این سیستم به متخصصان بالینی امکان می دهد که قادر به دسترسی به هنگام تر وکاملتر به تصویر سابقه بالینی بیمار باشند . بنابراین متخصصان می توانند تصمیمات مراقبت بهداشتی آگاهانه تری اخذ نمایند.برای اینکه قایبلیت تبادل بین پرونده های الکترونیکی به واقعیت تبدیل شود یک استاندارد عمومی در خصوص معماری EHR مورد نیاز است.
بنابراین چنانچه اطلاعات بالینی به خارج از سازمان یا بخشی که در آنجا تولید شده است انتقال یابد , استاندارد سازی معماری پرونده الکترونیک سلامت حیاتی است .معماری پرونده الکترونیک سلامت به عنوان اصولی تعریف شده است که ساختارها ی منطقی پرونده مراقبت بهداشتی برمبنای اصول شکل می گیرد . معما ری قواعدی را وضع می کند که تبادل شرکا را با توافق بر روی محتوا امکان پذیر می سازداصلاح یا توسعه استاندارد مبادله برای در برگیری داده ها یا جزئیات جدید یا ترکیبات داده ها را امکان پذیر می سازد وبه شرکا امکان می دهد مفاهیم بسیار جزئی نظیر کدهای حسابداری یا لغات کنترل شده در همه سطوح را تعیین وکدگذاری کنند .با توجه به موارد مذکور این مطالعه جهت بررسی جنبه های معماری پرونده الکترونیک سلامت و اهمیت آن در تبادل داده ها انجام گیرد.
روش پژوهش:
این پژوهش به روش مرور منظم مقالات علمی ( مرور سیستماتیک ) واز نوع کتابخانه ای بوده و بر اساس منابع اینترنتی در خصوص معماری پرونده الکترونیک سلامت به بررسی جنبه های معماری پرونده الکترونیک سلامت می پردازد . این منابع از پایگاههای اطلاع رسانی معتبر و شناخته شده از جمله سایت دانشگاه کوینزلند  استرالیا , شبکه اطلاعرسانی بهداشتی دولت استرالیا استانداردهای انفورماتیک اروپایی در انگلستان , گروه کاری ستانداردهای اروپا , کنفرانسهای علمی دانشگاه کمبریج انگلستان و گروه عمومی کاربرد کامپیوتر(GPCG ) به دستآمده است و سایتهای ناشناخته و شخصی مورد استفاده قرار نگرفته است . مقالات بررسی شده مربوط به انتشارات سالهای ۲۰۰۴ -۰۱۹۹۷ بوده ودر ۴ دسته کلی تعاریف معماری  EHRو الزلمات معماری EHR   , گروهبندی شدند.

معماری:
در فناوری اطلاعات , خصوصا” کامپیوتر واخیرا” شبکه ها ,
•    معماری عبارت از اصطلاحی است که هم برای فرآیند وهم نتایج تفکر بیرونی وتعیین ساختار کلی , اجزا منطقی و وابستگی های منطقی یک کامپیوتر ، سیستم عامل آن ،یک شبکه یا مفاهیم دیگر ، به کار می رود .
•    معماری عبارت است از قادر سازی متخصصین بالینی برای تصمیم گیری درباره اینکه چه چیزی را ثبت کنند و به چه شکلی آن را ثبت کنند .
•    معماری از ذرک تنوع ضروری محتوا و شکل پرونده ها پشتیبانی می کند.
•    معماری نه ویژگی یک سیستم است نه هدف آن حرکت به سمت پرونده مراقبت بهداشتی استاندارد شده است.

معماری فناوری اطلاعات(ITA ):
دفتر مدیریت و بودجه آمریکا ، ۳ معمار ی فناوری اطلاعات را به عنوان مستند سازی ارتباطات بین کارها و فرآیند های مدیریت و فناوری اطلاعات به منظورتضمین موارد زیر توصیف می کند.
•    تنظیم احتیاجات سیستم های اطلاعات با فرآیندهایی که رسالت موسسه را پشتیبانی می کند.
•    کفایت عملی بودن، تکرار اطلاعات و امنیت سیستم اطلاعات
•    به کارگیری و حفظ مجموعه استانداردهایی که موسسه توسط آنها ارزیابی شده و سیستم های جدید را کسب می کند .
علاوه بر این ، معماری فناوری اطلاعات ارتباطات بین کاری که یک موسسه انجام می دهد ، اطلاعات مورد استفاده موسسه و فناوری اطلاعات مورد نیاز موسسه را توصیف می کند.

معماری سیستم ها(SA ):
معماری سیستم ها به این سوال پاسخ می دهد که چگونه اجزا سیستم می تواند از دیدگاه اطلاعات و فناوری به طور موثر تری به اجرا در آید . طرح توسعه معماری سیستم در اهداف وسیع تر کاری در معماری یک ارتباط بهداشتی مشارکت خواهد کرد . معماری ارتباط بهداشتی ، حرفه ،ساختار، فرآیندها ، زیر بناهای فناوری ارتباطات محاسبه گری و منافع حرفه ای و اطلاعاتی را تعریف می کند که مجموعه سیستم ارتباط بهداشتی را تشکیل می دهند .

پرونده الکترونیک سلامت: (EHR  )
هر نوع اطلاعات مربوط به سلامت جسمی یا روانی یا وضعیت  یک فرد که در سیستم های الکترونیکی ثبت می شود و برای کسب، انتقال، دریافت، ذخیره، باز یابی، اتصال و دستکاری داده های چند رسانه ای به منظور فراهم کردن مراقبت بهداشتی اولیه و خدمات بهداشتی  مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد .

 پرونده الکترونیک سلامت شامل یادداشتهای بهداشتی  درمانی دوران عمر یک فرد است که در داخل سیستم بهداشتی درمانی ایجاد وبه صورت خصوصی ومحرمانه نگهداری می شود . این پرونده بصورت الکترونیکی برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مکان وزمان به منظور حمایت وپشتیبانی از ارتقا کیفیت خدمات وی باید در دسترس باشد .پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم اطلاعات الکترونیکی ایمن وقابل توسعه است که استفاده کنندگان مجاز در مراکز بهداشتی درمانی در هر زمان به اطلاعات گذشته بیمار دسترسی دارند و اطلاعات درمانی جدید بیمار را نیز به آن اضافه می نمایند.
دسترسی به اطلاعات کامل بیمار در بهبود مراقبتهای بالینی و کاهش اشتباهات پزشکی بسیار مهم است . پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه متمرکز بلند مدت از اطلاعات مراقبت سلامت یک فرد است که برای تمام ارائه کنندگان خدمات در هر مرکز و در هر زمان قابل استفاده باشد و به عنوان قسمت اصلی یک سیستم اطلاعات سلامت یکپارچه محسوب می شود .سیستم هایی که دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند این قابلیت را دارند که در حالیکه موجب بهبود سطح سلامت بیمار می شوند ، صدها ساعت در زمان صرفه جویی کنند وهزینه های مراقبت را نیز کاهش دهند . یک پرونده الکترونیک سلامت موجب تصمیم گیری بهتر در سیر درمان و توسعه نتایج درمانی  شده وداده های بهتری را برای بهداشت عمومی و تحقیقات جمع آوری می کند ، اما فقط زمانی این اتفاق می افتد که برای ایجاد وتوسعه آن یک روش استاندارد انتخاب شده باشد.

تفاوت بین پرونده الکترونیک سلامت و پرونده الکترونیک بیمار :
واژه های پرونده الکترونیک بیمار (EPR ) و پرونده الکترونیک سلامت ( EHR   ) در اکثر موارد بجای همدیگر بکار برده می شوند و ممکن است درذهن افراد اغتشاش بوجود آورد . به منظور تفکیک مرزهای این دو پرونده به مفاهیم زیر توجه نمایید .

تعریف پرونده الکترونیک بیمار(EPR):
پرونده الکترونیک بیمار مدرکی است که عمدتا” مراقبتهای دوره ای ارائه شده بوسیله مراکز درمانی را توصیف می کند و در بیمارستان و سایر مراکز ارائه خدمات درمانی مثل واحد های تخصصی و یا مراکز بهداشت ذهنی نیز ایجاد می شود .
واژه پرونده الکترو نیک سلامت برای توصیف مفهوم پرونده طولامی مدت وضعیت سلامت از گهواره تا گور بکار برده می شود و اطلاعات مراجعات بیمار به مراکز مراقبتهای اولیه و زیر مجموعه های اطلاعاتی نتایج مراقبتهای دوره ای در پرونده های الکترونیکی هر دو را باهم تلفیق می کند . در شکل زیر ارتباط پرونده الکترونیک بیمار و پرونده الکترونیک سلامت باهمدیگر به تصویر کشیده شده است.

ارکان پرونده الکترونیک سلامت:
با توجه به تعارفی که ارائه شد پرونده الکترونیک سلامت دارای الکترونیک سلامت دارای ارکان مهمی است که توجه به آنها توسط آند سته از مراکز بهداشتی درمانی که اقدام به ایجاد آن نموده اند آنها را در مسیر حرکت به سوی تکامل آن یاری خواهد نمود . موارد زیر در اکثر تعاریف ارائه شده آمده است واز آنها می توان به عنوان ارکان پرونده الکترونیک سلامت یاد نمود.
•    یک سیستم اطلاعات الکترونیکی است.
•    ایمن ومحرمانه باشد وبرای افراد مجاز قابل دسترس باشد
•    در هر زمان ومکان قابل دسترس باشد
•    از بدو تولد فرد تا پایان عمر وی نگهداری شود
•    تمام اطلاعات بهداشتی درمانی یک فرد در آن متمرکز شود.

گرچه موارد فوق را می توان به عنوان ارکان پرونده الکترونیک سلامت در زمان طراحی در نظر گرفت ولی هنوز سوالاتی به شرح زیر وجود دارد که پاسخ به آنها باید قبل از هر گونه اقدام مشخص گردد:
۱٫    پرونده الکترونیک سلامت جزو کدام دسته از سیستمهای بیمارستانی است ؟
۲٫    آیا پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم الکترونیکی تک وظیفه ای است ؟
۳٫    آیا پرونده الکترونیکی سلامت یک سیستم جامع اطلاع رسانی است ؟
۴٫    آیا پرونده الکترونیک سلامت جزئی از یک سیستم جامع بالینی است ؟
روشن شدن این سوالات ویافتن پاسخی مدلل و منطقی برای آن راهنمای کارشناسان ومدیران در طراحی، انتخاب وپیاده سازی ساختاری مناسب در زمینه پرونده الکترونیک سلامت خواهد بود . با توجه به بررسیهای به عمل آمده در مقالات مختلف نظریات زیر مارا در دسترسی به پاسخ سوالات فوق کمک خواهد نمود .
به نظر می رسد که یکی ازز اولین سیستمهای بالینی مورد استفاده ، پرونده الکترونیکی بیمار است و به منظور دسترسی مستقیم تیم درمانی به اطلاعات دقیق و به موقع ایجاد می شود.
سیستمهای اطلاعات بالینی یکپارچه دارای اجزای زیراست:
•    پرونده الکترونیکی بیمار
•    سیستم نشان دهنده سیر درمان
•    سیستم حمایت از تصمیم گیری بالینی
•    سیستم مدیریت تصویر برداری / تکنولوژی ارتباط تصویری
•    سیستم پزشکی از راه دور
•    آموزش بیماران ،کارمندان و مشتریان از طریق کامپیوتر
چندی پیش سیستم های اطلاعات مراقبتی از نرم افزار های جداگانه ای ساخته می شدند اکثر این نرم افزار ها در زمینه داده های مالی ، اجرایی ودستورات پزشکی طراحی شده بود.
با توسعه نرم افزار ، سخت افزار هم اکنون سیستم های اطلاعات بالینی بیمارستانی بگونه ای طراحی می شوند که تمام وظایف را با یکپارچگی بیشتر در مسائل بالینی و وظایف ارتباطی انجام می دهند.
در این تصویر بیشتر بر مفهوم پرونده الکترونیک بیمار تکیه شده است زیرا که سیستم مذکور یک سیستم اطلاعات جامع بالینی است که در محیط های درمانی (بیمارستانی) مورد استفاده قرار می گیرد .اطلاعات این پرونده معمولا” برا یهمیشه نباید نگهداری شود و دوره نگهداری آن به قوانین موجود هر سیستم در خصوص مدت زمان نگهداری پرونده های بیمارستانی بر میگردد. البته باید ترتیبی اتخاذ گردد که خلاصه ای از این پرونده به پرونده الکترونیک سلامت دارئمی بیمار ارسال و در آن نگهداری شود ، زیرا که این کار موجب یکپارچگی اطلاعات هر فرد در سیستم بهداشت ودرمان خواهد  شد.

الکترونیک سلامت5
مدل های استاندارد پرونده الکترونیک سلامت بیمار بیمارستان ها و مراکز پزشکی  www.mktop.ir

معماری پرونده الکترونیک سلامت(EHR )
معماری پرونده الکترونیک سلامت یک مدل یا چهارچوب اطلاعاتی برای بنای پرونده الکترونیک سلامت است . این معماری توسط کمیته استانداردهای اروپایی به این شرح تعریف شده است:

معماری یک پرونده الکترونیک سلامت مدلی از جنبه های عام ضروری در هر پرونده الکترونیک سلامت است به این منظور که پرونده بتواند قابل ارتباط ، کامل و پرونده ای اخلاقی قانونی مفید و موثر در مراقبت باشد. و در سراسر سیستم ها ، کشورها و در طول زمان یکپارچه باقی بماند .

معماری اینکه هرکسی چه چیزی را در پرونده الکترویک سلامت خود ذخیره کندو چگونه هر سیستم پرونده الکترونیک سلامت اجرا شود را تعیین یا دیکته نمی کند . فضاهای آن انواع داده هایی که می تواند در پرونده وجود داشته باشد از جمله مواردی که در پرونده های کاغذی قرینه ای ندارند را محدود نمی کند .جزئیات نظیر اندازه فیلدها که از پایگاه داده های فیزیکی گرفته شده است ، ارتیاطی بامعماری پرونده الکترونیک سلامت ندارند.

توزیع ومبادله داده ها درپرونده الکترونیک سلامت:
پرونده الکترونیک سلامت ، مهمترین جز مدیریت اطلاعات در سیستم های مراقبت بهداشتی یکپارچه کامپیوتری است. پرونده الکترونیک سلامت  زیر بنای ضروری را فراهم می کند تا پذیرش و استفده موثر از سیستم های جدید مراقبت بهداشتی و ابزار های مدیریت اطلاعات نظیر مراقبت یکپارچه ، پزشکی مبتنی برسند پشتیبان تصمیم گیری مبتنی بر کامپیوتر ، برنامه ریزی مراقبت و مسیرهای کلنیکی و تحلیل نتایج ، امکان پذیر شود . هنگامی که EHR به اجرا گذاشته شد ، معمولا” به روش ناهماهنگ و بدون هیچ استانداری انجام می شد . این موضوع بزرگترین مشکل را در مدیریت اطلاعات بهداشتی سراسر جهان ایجاد کرده و داده های بالینی کم کیفیت موجب عدم اتصال به جزایر اطلاعات می شد. بزرگترین  بحث دردنیای جدید ارائه مراقبت بهداشتی یکپارچه ، فراهم کردن اطلاعات جامع ، معتبر، مرتبط، قابل دسترس ، و به هنگام برای هر عضو تیم مراقبت بهداشتی چه در مراقبت اولیه وچه در مراقبت ثانویه است . بعضی مواقع حتی توزیع داده های کلینیکی مراقبت اولیه بین دو برنامه نرم افزاری مختلف بر روی یک کامپیوتر شخصی که امکان مبادله داده ها بین سایر بیمارستانها و موسسات مراقبت بهداشتی را فراهم می کند ،مشکل یا غیر ممکن است. الزامات مراقبت یکپارچه برای توزیع ومبادله اطلاعات بیمار می تواند با استاندارد سازی معماری منطقی پرونده الکترونیک سلامت به بهترین نحو برآورد شود. معماری در این زمینه به معنای ساختار پرونده الکترونیکی بیش از شکل خاص داده های درون پرونده است .
بنابراین ، معماری یک مدل رسمی از چهار چوب و جنبه های عام پرونده الکترونیک سلامت است و شکل خاص داده ها مهم نیست بلکه آنها موضوع استانداردسازی نیستند. در عوض با یک معماری منطقی استاندارد شده و الزامات یا تغییرات استاندارد شد یه اشکال کاملا” شناخته شده نظیر CORBA  XML,  وغیره توانایی عملیات بین بخشی در سطح فنی بدون داشتن استاندارد در آن سطح ، تضمین شده است . استاندارد سازی معماری ، انعطاف پذیری بیشتری را امکان پذیر خواهد ساخت و با تغییر پذیری احتیاجات رشته های مختلف مراقبت بهداشتی قابل تطبیق خواهد بود.

الزامات پرونده الکترونیک سلامت:
سیستم های بالینی ممکن است با ذهنیت متخصصین بهداشتی خاصی طراحی شود ، اما یک معماری EHR باید نیازهای همه متخصصین بهداشتی را برآورده کند . این نیازمندیها برای پرونده الکترونیک سلامت ضروری هستند ودر انفورماتیک بهداشتی به عنوان پایه توسعه پرونده الکترونیک خوب سلامت و سیستم های پرونده الکترونیک سلامت بطور وسیعی پذیرفته شده اند . نکات کلیدی این نیازمندیها عبارتند از :

جامعیت ،  ارتباط ،  قابلیت انتقال ،  ایمنی و محرمانگی ،  تحول 

۱٫جامعیت:
پرونده الکترونیک سلامت عبارت است از جمع آوری مشاهدات مختلف و ساختارهای داده ها که توسط افراد متعددی در طول زمان در محل های متفاوت ایجا شده است . پرونده الکترونیک یلازم است مخزنی برای اطلاعات مرتبط با پزشکان در آینده باشد و حیات طولانی مراقبت را به صورت ایده ال فراهم کند، بنابراین یک پرونده الکترونیک باید ، توانایی حمایت از محدوده وسیع رشته های مراقبت بهداشتی ، مجموعه ها و انواع داده های ساختمند وهم ورود داده های متن آزاد و حمایت از ارزیابی و تحلیل داده های پر معنی را داشته باشد.
۲٫ ارتباط:
بیماران از یک مکان به مکان دیگری حرکت می کنند وبا بسیاری از فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی در بیمارستانها و مراکز مراقبت اولیه مشاوره می کنند از طرفی متخصصین بالینی و محققین نیازمند اطلاعات جمع آوری شده در باره بیمارن جهت بررسی عملکرد و مطالعات مبتنی بر جمعیت هستند . بنابراین EHR  نیازمند ایجاد ارتباط و تشویق آن است . این ارتباط که در منبع دیگری تحت عنوان توانایی عملیات بین بخشی به آن اشاره شده در واقع توانایی توزیع و مبادله داده ها در سطح معنی شناسایی است که پردازش داده ها توسط سیستم ها ی پرونده الکترونیکی را امکان پذیر می کند . توانایی عملیات بین بخشی در معنی شناسی یک پیش نیاز اساسی برای سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پیچیده در بین مجموعه های مختلف کلینیکی است .
۳٫ قابلیت انتقال:
قابلیت انتقال به معنای توانایی حرکت و ترکیب پرونده الکترونیک سلامت بین افراد وموسساتی که از نظر سخت افزار نرم افزار ( سیستم های عامل ، زبانهای برنامه نویسی ، پایگاه داده ها ) وزبانهای ملی ( سیستم های کدگذاری ، زبانهای طبیعی) مستقل هستند .
یک    EHR  مستلزم دسترسی برروی بسیاری از برنامه های محاسبه گر ( ترکیب  سیستم های سخت افزاری وسیستم عامل) هم آنهایی که قابل دسترس هستند و هم برنامه های آینده است.
۴٫ ایمنی و محرمانگی:
قابلیت ذخیره اطلاعات وارتباط بطور آزاد مسئولیت محرمانگی وپاسخگویی را به دنبال دارد .بنابراین پرونده الکترونیک سلامت باید توانایی پشتیبانی از محرمانگی ، قوانین ونیازهای اخلاقی از طریق ثبت معتقدانه اقدامات کلینیکی ، اختیار کاربر، کنترل دسترسی ، کنترل متن وممیزی مستمر را داشته باشد.
 ۵٫ تحول:
توانایی حمایت از حیات طولانی پرونده الکترونیکی از طریق توانایی سازگاریقبلی وبعدی هم  با پرونده های الکترونیک وهم با سیستم های پرونده الکترونیکی باید وجود داشته باشد .به عبارتی نرم افزار جدید باید قادر به انجام فرآیند ویرایش قدیمی تر پرونده الکترونیکی باشدو نرم افزار قدیمی باید قادر به انجام فرآیند ویراش جدیدتر پرونده الکترونیکی باشد. به منظور اطمینان از این که هم پرونده الکترونیکی وهم نرم افزار پرونده های الکترونیکی در طول زمان بادوام باقی بماند، سبک توسعه یافته پرونده الکترونیک خوب سلامت(GEHR ) ، استفاده از الگوهای اصلی را پیشنهاد می کند.
این راهبرد امکان میدهد تعریف ساختار های بالینی قانونی بین تعاریف هسته و تعاریف بیرونی از هم جدا شود بطورِکه هسته بطور مستقیم ، تنها مفاهیم پایه واساسی را نظیر انواع داده های بالِنی ، تبادلات ، تصدیق امضاها ، عناوین وغیره را اجرا کند، در حالیکه ابتدا توسط مدلهای شبیه الگوهای اصلی بیرونی از مفاهیم سطح بالا نظیر انواع تبادلات ، مشکل بخش و ساختارهای عنوان ترجیحی ، گرفته شده اند.
تنها راه برآورد کردن این الزامات استاندارد سازی پرونده الکترونیک سلامت در سطح معماری است . این معماری باید بر حسب یک مدل اطلاعاتی تعریف شود که حداقل ویژگیهای اطلاعاتی عام اطلاعات بالینی یک پرونده الکترونیک سلامت را شرح دهد و مطابق با معماری استاندارد بوده و تو سط سیستم EHR  فابل فهم باشد.

استانداردهای اصلی مرتبط با معماری پرونده الکترونیک سلامت:
متخصصان کمیته اروپایی استانداردها (CEN)  که یک کمیته بین المللی استانداردهاست،استانداردسازی چهار موضوع اصلی مربوط به استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت را تعیین کرده اند.این چهار موضوع عبارتند از : معماری ،ارتباط ،اصطلاح شناسی و ایمنی . در همین ارتباط سازمان بین المللی استانداردها (ISO) که هدف آن ترویج گسترش استانداردسازی جهانی و فعالیتهای مربوطه است ،کمیته فنی را تحت عنوان ۵۱۲ TC  برای استانداردهای انفورماتیک بهداشتی تشکیل داده است .
کمیته فنیISO   ۵۱۲ ، یک سیستم ارتباطی با سایر سازمانها ی مجموعه سازی استانداردها برقرار میکند تا در مورد موضوعات همپوشان و هماهنگی محتوا گفتگو کند. این کمیته ۵ گروه کاری در سطوح استانداردسازیHER  ،پیام رسانی ،ارائه مفهوم بهداشتی ،ایمنی و کارتهای بهداشتی تشکیل داده است. به دلیل طبیعت جامع پرونده الکترونیک سلامت ، آنها با اغلب سطوح استانداردسازی مرتبط هستند. کمیته اروپایی استاندارد) CEN ( در ارتباط با استانداردهای اختصاصی معماری پرونده الکترونیکی، استانداردهای اروپایی را منتشر کرده است.

چرونده الکترونیکی سلامت بیمار
مدل های استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت بیمار در بیمارستان ها و مراکز پزشکی (استاندارد پرونده الکترونیک سلامت بیمار بیمارستان ها) www.mktop.ir

پیش استانداردهای اروپایی معماری پرونده الکترونیک سلامت :

استاندارد۱۲۲۶۵
  معماری عمومی EHR ،به عنوان یک پیش استاندارد در سال ۱۹۹۶ پذیرفته شد) ۱۲۲۶۵ENV ( در این پیش استاندارد اروپایی اصول پایه معماری برای بیان محتوا و ساختار پرونده های الکترونیکی سلامت را تعیین می کند و بنیانی برای استاندارد معماری مرجع جهت مبادله پرونده های الکترونیک (بطور کامل یا بخشی از پرونده ) بین سیستم های ثبت مراقبت بهداشتی الکترونیکی فراهم می کند. این پیش استاندارد اروپایی در صورت پیوستن به استانداردهای بعدی :

•    شناخت و فهم محتوا و زمینه اطلاعات مراقبت بهداشتی به هر نوعی را به هنگام جابجایی از منشا خود امکان پذیر می کند.
•    مفاهیمی را برا ارجاع مدلهای اطلاعاتی حوزه مراقبت بهداشتی یا هماهنگی قسمتهای مختلف فراهم می کند و با این مفاهیم چگونگی سازماندهی نمونه های اطلاعات ارائه شده در یک پرونده مراقبت بهداشتی را شرح می دهد.
•    اصول ساختار داده ها را برای استفاده توسط توسعه دهندگان فراهم می کند.
این پیش استاندارد اجبارا چهار محدودیت دارد :
اولا) در حوزه اطلاعات است و نه در حوزه دانش لذا ساختار دانش بالینی را تعیین نمی کند.
ثانیا) همچون یک معماری پرونده الکترونیک سلامت برای ، معماری مراقبت ، مدلهای اطلاعاتی حوزه مراقبت ، هماهنگی قسمتهای مختلف برای شناسایی اطلاعات پرونده و ارائه وی‍‍‍‍‍زگی های عناصر اطلاعاتی پرونده الکترونیکی به کار نمی رود.
ثالثا) شکل مبادله اطلاعات یا چگونگی انجام مبادله پرونده های الکترونیکی را تعیین نمی کند.
رابعا) استاندارد پایه و استاندارد اضافی مورد نیاز را که لزوم آنها در متن تعیین شده ، ارائه می کند.

استاندارد۱۳۶۰۶
استاندارد ۱۳۶۰۶ ENV بعنوان یک معماری قانونی پرونده الکترونیک سلامت مورد استفاده قرار می گیرد که چگونگی ساخت پرونده های الکترونیکی را تعریف می کند. این استاندارد ،ترکیباتی را تعریف می کند که برای امکان ساخت ،استفاده ،تسهیم و فقط پرونده مراقبت بهداشتی ضروری هستند. این استاندارد،درفرایند ،جایگزین  معماری اولیه
( EHR استاندارد ۱۲۲۶۵) می شود و آن را توسعه می دهد.
هدف وضع شده برای این استاندارد عبارتست از :
معماری توسعه یافته ، یک معماری مرجع برای ارتباط بخشی یا تمام یک پرونده الکترونیک سلامت است. موضوع، پرونده مرتبط شده یک فرد است و ارتباط ،منحصرا در مورد مراقبت آن فرد است.
عناصر اصلی پرونده بیمار که بوسیله استاندارد ۱۳۶۰۶ ENV  تعریف شده است، عبارتند از:
•    اجزاء معماری بنیادی EHR ، ترکیبی را ارائه میکند که بعنوان محتوای آن ، موضوع مراقبت EHR  رادر بر میگیرد.
•    اتصال اقلام اطلاعاتی که تعریف ارتباطات بین دو جز در یک پرونده الکترونیک سلامت را امکان پذیر می کند.
•    ترکیبات جز انتخاب شده ، استفاده مجدد از اجزا پرونده را با ایجاد بررسی های بیشتر داده های اصلی امکان پذیر می کند.
•    اقلام داده ها با یک عامل در یک زمان و مکان خاص بررسی را ممکن می سازد. آنها انبوهی از اطلاعات را تشکیل می دهند که نمی توانند بصورت ایمن توزیع شوند.
استاندارد ۱۳۶۰۶ در عملیات EHR   برای ایجاد ارتباط شامل چهار بخش زیر است :
بخش ۱ : معماری توسعه یافته
بخش ۲ : قوانین توزیع
بخش ۳ :حوزه فهرست اصطلاح
بخش ۴ : پیغام پرونده االکترونیک سلامت

بخش اول یک معماری مرجع ویک مدل مفهومی است که طراحی ساختارها ومحتوا را فراهم می کند وبه اصطلاحات فهرست اصطلاحات بخش دوم پیوسته است . معماری توسعه یافته برای ایجاد ارتباط EHR با توجه به مکان ، نوع ارتباط مورد استفاده وزمان ارتباط محدودیتهایی ایجاد نمی کند . ارتباط به عنوان عمل بهره مندی از اطلاعات تعریف شده است واین استاندارد چگونگی انجام آن را محدود نمی کند . بنابراین معماری توسعه یافته از سازمان مستقل است وبه طبقه بندیهای موقتی که برای پرونده های مراقبت به کار می رود متکی نیست . همچنین معماری، حداقل فرضیات را درباره شرایط استفاده از آن ارائه می کند.
معماری چیزی در مورد ایمنی جنبه های ارتباط بیان نمی کند و از یکپارچگی تنها یک مفهوم به اندازه ای پشتیبانی می کند که ساختار ها در این استاندارد ، پیوستگی به زمینه اطلاعات اصلی را اجرا می کند . این استاندارد با چگونگی ارتباط پرونده مربوط است . بخشی یا تمام پرونده الکترونیک  سلامت یک شخص ممکن است برای ایجاد ارتباط مرور شود وعمل بهره مندی یا مبادله اطلاعات آن اولین موضوع پیش استاندارد است .

استاندارد CORBA :
این استاندارد از یک معماری باز و زیر ساختی حمایت می کند که برنامه های نرو افزاری کامپیوتری برای کار با یکدیگر در شبکه ها از آن استفاده می کنند . با استفاده از پروتکل استاندارد ، یک برنامه مبتنی بر CORBA روی تقریبا” هر کامپیوتر ، سیستم عامل ، زبان برنامه نویسی شبکه می تواند عملیات بین بخشی انجام دهد.این استاندارد از انواع بسیاری از سیاستهای سخت افزاری ، سیستم های عامل ، زبانهای برنامه نویسی و معماری شبکه پشتیبانی می کند و جهت حذف موانع زبان طراحی شده است .
قسمت پزشکی آن CORBA MED  نام دارد و استانداردهای موجود مضامین مراقبت بهداشتی نظیر ،HL7 ، سیستم زبان پزشکی یک شکل (ULMS ) ، ۱۵۲ CENTC ، استفاده می کند. هدف  CORBA MED ، امکان پذیر ساختن unified medical system   توزیع مستندات در سطح سیستم بدون نیاز به پیامهای مبتنی بر (ASCII ) وتعامل بین برنامه های نرم افزاری این منظور داده است CORBA،CORBA MED  بخش های کامل چهارچوب پرونده پزشکی مبتنی بر کامپیوتر دولت آمریکا هستند.

استاندراد SGML  :
زبان استاندارد نشانه گذاری عمومیت یافته ، یک استاندارد ISO است که قوانینی برای تعیین عناصر درون یک سند متنی ایجاد می کند . عناصر تعیین شده می تواند توسط سایر زبانهای نشانه گذاری تفسیر شود این استاندارد به صورت واضح برای ایجاد مکانیزمهایی طراحی شده که محتویات مستندات بی پایان را بطور واقعی از خیلی ساده تا خیلی پیچیده کدگذاری می کند.

پرونده الکترونیک سلامت استاندارد SGML Standard www.mktop.ir (2)
استاندارد پرونده الکترونیک سلامت بیمار بیمارستان ها SGML Standard www.mktop.ir

استاندارد  XML :
زبان نشانه گذاری قابل بسط (XML ) ، زیر مجموعه SGML  است که در استاندارد ISO تعریف شده است . این استاندارد برای تسهیل مبادله مستندات ساخت یافته در سراسر اینترنت طراحی شده است . فایلهای XML معمولا” به طور واضح محل شروع وپایان هریک از بخش های منطقی (عناصر) وقوع یک سند مبادله را نشنه گذاری می کند . با تعریف نقش هر عنصر متن در یک مدل رسمی که به عنوان تعریف نوع سند شناخته می شود (DTD ) ، کاربران XML می توانند هر جز سند واقع شده در یک مکان معتبر درون جریان داده های مبادله شده را کنترل کنند . تعریف نوع سند یک XML، کنترل کامپیوتر ها امکان پذیر می کند. اما بر خلاف SGML  ، XML نیازمند حضور یک (DTD) نیست. XML  انجام موارد زیر را برای کاربران امکان پذیر می کند :
•    آوردن فایلهای چند گانه با یکدیگر به شکل مستندات مرکب
•    تعیین محل تصاویر الحاقی به فایلهای متنی و شکل مورد استفاده برای کدگذاری هر تصویر .
•    ایجاد فرآیند کنترل اطلاعات برای پشتیبانی برنامه افزودن توصیه های اصلاحی به یک فایل.

Standard generalized mark up language
    Extensible mark up language

استاندارد  :HL7
استاندارد سطح هفتم بهداشت یکی از استانداردهای متعدد انستیوی ملی آمریکا است که توسط سازمانهای توسعه استانداردهای درحوزه مراقبت بهداشتی به تایید رسیده است . HL7 ویژگی هایی را گسترش می دهد که ارتباط نرم افزارهای کاربردی مختلف مراقبت را با یکدیگر امکا پذیر می سازد . گسترده ترین ویژگی مورد استفاده یک استاندارد پیام رسانی است که مبادله داده های کلیدی مجموعه های اداری وبالینی برنامه های نرم افزاری نامتجانس مراقبت بهداشتی را امکان پذیر می سازد. اصطلاح HL7 نشان دهنده این است که پیام در سطح هفتم به بالا ترین سطح مدل ارتباطی ISO برای اتصال داخلی سیستم های باز یعنی سطح کاربرد اشاره دارد . ویرایش سوم آن اواخر سال ۲۰۰۱ منتشر وتوزیع شده است . این استاندارد از ترکیب فناوری و زبان نشانه گذاری استاندارد XML برای دستیابی به قابلیت عملیات بین بخشی بیشتر بین سییستم های اطلاعاتی ، استفاده می کند .
استفاده از استاندارد HL7 برای مبادله داده ها بین دو سیستم با حذف نیاز به ورود مجدد داده های کلیدی به چندین سیستم و یا گسترش تعامل های مرسوم که دو سیستم را قادر به مبادله داده ها می کند ، موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

مدل های استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت بیمار در بیمارستان ها و مراکز پزشکی (دو سبک بنیانی متفاوت برای گسترش معماریهای پرونده الکترونیک سلامت شناخته شده است):

1-  مدل موضوع گرا که از استاندارد های اروپا منشا گرفته شده است .
2-  مدل سند گرا که از گروه استاندارد HL7 در امریکا ناشی شده است .

مدل معماری موضوع گرا :
این سبک توسط پروژه ای به نام پرونده بهداشتی الکترونیکی خوب (GEHR ) ارائه شده است . معماری پرونده بهداشتی الکترونیکی خوب یک سابقه طولانی دارد که با کار در بروکسل ولندن آغاز شده است . GEHR یک پروژه تقریبا” ۴ ساله در برنامه تحقیقاتی بهداشت از راه دور اروپا طی سالهای ۱۹۹۵-۱۹۹۱ بود. این پروژه یک معماری جامع داده های چند رسانه ای برای استفاده و تسهیم پرونده های مراقبت بهداشتی الکترونیکی و براورد کردن نیاز مندیهای بالینی ، فنی، آموزشی ، و اخلاقی قانونی بود . هدف GEHR ، گسترش یک معماری عمومی برای پرونده های بهداشتی کامپیوتری شده در سراسر اروپا که در تمامی حوزه های بالینی ، کشورها وسیستم های کامپیوتری کاربردی و قابل قبول باشد . حدود ۲۳ جلد مستندات طی سه سال ونیم از شروع پروژه منتشر شد و شامل یک مدل موضوعی رسمی (GOM ) بود که با استفاده از زبان ایفل (Eiffel ) ایجاد شده بود . نام اصلی GEHR ، پرونده بهداشتی الکترونیکی اروپایی بود اما در استرالیا نام پرونده بهداشتی الکترونیکی خوب برای آن مورد قبول واقع شد و بطور گسترده ای در انگلستان و ساِر کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت .
برتراند مایر(Berterand Mayer ) پیشکام این سبک و هنوز یک رهیر بین المللی در توسعه فناوری موضوع گرا است .
مدل موضوعی GEHR ، مرکزی برای چهار چوب GEHR  است .این مدل ساختارهای داده هایی را تعریف می کند که پرونده الکترونیک سلامت را نمایش می دهد پنج سطح خلاصه در این مدل عبارتند از :
۱٫      سطح EHR  :
     EHRدر بالاترین سطح قرا ر دارد  . ظرفی برای مجموعه ای از تبادلات است . چهاچوب GEHR  یک پرونده الکترونیکی متمرکز انفرادی برای بیماران ایجاد نمی کند بلکه پرونده های متعددی ممکن است برای یک بیمار وجود داشته باشد که در تعدادی از موسسات مراقبت بهداشتی  مختلف نگهداری شود.
۲٫      سطح تبادل :
   پرونده الکترونیک سلامت از مجموعه ای از تبادلات تشکیل شده است . نوع این تبادلات مشخص است  تباذلات دائمی شامل اطلاعاتی است که در یک دوره زمانی معتبر باقی می ماند، مانند تاریخچه خانوادگی ، شرایط مزمن وغیره ، تبادلات ویرایش می شود .اگر یک تبادل اصلاح شود ، یک کپی دائمی از وضعیت قبلی باید نگهداری شود.

 ۳٫  سطح جستجو :
هر تبادل مرکب از مجموعه اقلامی است که به صورت سلسله مراتبی با استفاده از سازمان دهندگان گروه بندی شده اند. سازمان دهندگان همانند عناوین یک گزارش کاغذی هستند که ساختارهای مشخصی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال ِک سازمان دهنده ممکن است از مشکل و عناوین SOAP تشکیل شده باشد.
۴٫  سطح محتوا :
 محتوای بالینی داده های بالینی ساختمند را به صورت غنی توصیف می کند این محتوا می تواند انواع مختلف ساختار های عمومی نمایش داده شود . شامل پیشنهاد ، موضوع ، دستور ، سوال. این ساختار های بالینی عمدتا” به وسیله داده ای زمینه ای که آنها ضبط می کنند باهم متمایز می شوند.

۵٫    سطح داده ها  :   
پایین ترین سطح مدل موضوعی GEHR ، انواع داده های مناسب  برای کدگذاری مقادیر هر نوع مدل بالینی شامل  سطح ، متن، دوره متن، کمیت ها ، تاریخ ها ، ساعات وغیره را تعریف می کند.
سطح داده ای مدل موضوعی GEHR از انواع داده های پایه طرح XML استفاده می کند. طرح XML یک زبان توصیف ساختار مستندات  XML است . طرح XML  مجموعه ای غنی از انواع داده ها و مفاهیم داده ها برای مستندات XML فراهم می کند. طرح XML به همان منظور زبان تعریف نوع سند ( DTD – XML به کار می رود، اما غنی تر وقوی تر است . اگرچه تعریف نوع سند  مستمرا” وجود خواهد داشت ، طرح XML احتیاجات محدوده وسیعی از برنامه های مبتنی بر داده ها را که از XML استفاده خواهند کرد ، بهتر برآورد می کند. به عنوان مثال در معماری سیستم Notes  Caseکه سیستم پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر مرور گر در انگلستان است هم استفتده از پایگاه داده های ارتباطی وهم پایگاه داده های موضوع گرا برای مخزن XML آزمایش شده اند . استاندارد پرونده الکترونیک سلامت بیمار بیمارستان ها
دسترسی به تمام پایگاه داده ها در نمونه های برنامه نیمه هوشیار java و برنامه های متصل به آن در یک دسته انفرادی دسترسی به پایگاه داده ها خلاصه شده اند که قابلیت اجرای مجدد برای پایگاه داده های مختلف را دارند. چون هر پرونده بیمار بدون هیچگونه ارتباطاتی با سایر پرونده ها در سیستم می تواند به عنوان یک موجودیت مجزا محسوب شود ، اگر لازم باشد مخزن XML با استفاده از خدمت دهنده های سیستم مدیریت پایگاه داده ها و خدمت دهنده های  فیزیکی می تواند به پایگاه داده های مجزا تقسیم شود. درون لایه دسترسی به پایگاه داده ها ی مجزا تقسیم شود .درون لایه دسترسی به پایگاه داده ها ،یک جستجوی ابتدایی روی شماره شناسایی بیمار برای تعیین موقعیت پایگاه داده های بیمار کافی است . مزیت اصلی استفاده از XML در سراسر معماری Case notes  ایجاد یک محیط باز و قابل انتقال ( متحرک) است که اطلاعات می تواند از آن با سایر سیستم ها به سادگی مبادله شود . چون هنوز استاندارد های پذیرفته شده  جهانی برای ذخیره ومبادله پرونده های بهداشتی وجود ندارد ، استفاده از XML در سراسر معماری case notes تضمین می کند که هر نوع استانداردهای آینده به آسانی بتواند هم در سیستم   case notes  به تنهایی یا از طریق تبدیل برای مبادله اطلاعات مشارکت نماید . لذا به نظر می رسد با استفاده از طرح XML به عنوان یک بنیان ، مبادله و تایید اقتباسات  EHR  مبتنی بر XML در آینده تسهیل خواهد شد.
اجرای مدل موضوعی پرونده بهداشتی الکترونیکی خوب هسته (kernel ) پرونده الکترونیکی نامیده می شود .این مدل موضوعی ، بلوکهای ساختمانی را فراهم می کند که بوسیله آن هر نوع مدل بالینی می تواند در چهاچوب استاندارد شده ارائه شود . الگوهای اولیه بالینی (Archetype ) برای تعریف اینکه چگونه ساختارهای معتبر بالینی خارج از مدل موضوعی GEHR اولیه ساخته شده اند، مرد استفاده قرار می گیرند.
سبک GEHR از قطعات کوچک قابل انعطافی تشکیل شده است که بدنبال ساختن طرحهای تعریف شده در الگوی های اصلی می تواند به یک روش مناسب خاص حوزه سلامت ترکیب شود. این سبک فرآیند استاندارد سازی چهار چوب EHR را به صورت جدا از فرآیند استانداردسازی مدلهای داده های بالینی ممکن است بین کشورهای مختلف ، تفاوت داشته باشند. این جدایی ، ذخیره و مبادله پرونده های الکترونیک سلامت را بین یکدیگر به یک روش عملی امکان پذیر می سازد، درحالیکه نیاز مندیهای داده های بالینی محلی همچنان برآورده می شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل GEHR از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارتند از هسته (kernel) یا خود مدل یا پوسته که الگوهای اولیه( Archetype ) یا ماورا مدل نامیده می شود.
Kernel در این مدل جزئی از نرم افزار نیمه خبره است که مکانیسمی برای آزاد سازی پرونده الکترونیک سلامت از برنامه های نرم افزاری که آن را استفاده می کنند . این نرم افزار ممکن است به عنوان خدمت دهنده پرونده الکترونیک سلامت محسوب شود که هم از برنامه های نرم افزاری در دسترس آن و هم از پایگاه داده هایی که داده های پرونده الکترونیک سلامت بطور فیزیکی در آن ذخیره شده است ، مستقل می باشد .
Kernel در بر دارنده قوانین حرفه ای پرونده بهداشتی الکترونیکی خوب (GEHR ) است که نیاز های قانونی پزشکی وتوانایی ارتباطات را تضمین می کند . ویرایش فعلی kernel پرونده بهداشتی الکترونیکی خوب در Eiffel نوشته شده است. نرم افزار ایفل در سال ۱۹۸۵ به عنوان یک ابزار داخلی توسعه برنامه های نرم افزاری داخلی مختلف طراحی شده است .
ویرایشهای اولیه ایفل برروی unix ارائه شد وبه دنبال آن بر روی VMS ، OS/2 ، windows،NET،
Linux mac OSX ارائه گردید. این بدان معناست که کی تواند بر روی همه برنامه های اصلی (MVS,VMS,Windows NT/59/89, linux,unix )الزام قابلیت انتقال را برآورده کند. الگوهای اولیه (archtype)، عبارتند از تعریف از پیش تعیین شده ای برای مفاهیم یک حوزه خاص که در اینجامنظور مفاهیم کلینیکی درحوزه مراقبت بهداشتی است Archetype . نه تنها معناهایی برای استاندارد سازی مفاهیم بالینی فراهم می کنند بلکه کلید انعطاف پذیری وقابلیت عملیات بین بخشی و هسته راه حل یکپارچه سازی هستند . هدف آنها عمومیت دادن به محتوای اطلاعات در پایگاه داده های زمینه ای است وهمزمان با آن ، مخفی کردن جزئیات غنی ( عدم تجانس ) مخازن داده ها است .
Archetype ، انجام دو فرآیند استاندارد سازی را به صورت مستقل امکان پذیر می سازد . یکی فرآیند فنی استانداردسازی مدل موضوعی GEHR وفناوریهای مربوطه ودیگری فرآیند وسیع تر استاندارد سازی بالینی که به یک مفهوم هرگزپایان نمی یابد . به منظور دانستن چگونگی ساخت یک مدل موضوع با دوام ، مرز بین مدل وماورا مدل باید به طور واضح تعریف شود . مثلا” کدام اقلام باید خارج از مدل موضوعی GEHR ودر Archetypes  مدل شود و کدام یک باید داخل مدل موضوعی GEHR  باقی بماند. پاسخ به این سوال محدوده ای مدل به هم پیوسته را تعیین می کند. براساس تجربه پروژه GEHR دریافته اند که Archetype  برای سه سطح مدل موضوعی GEHR مود نیاز هستند . این سه سطح عبارتند از : سطح تبادل ، جستجو و محتوا .
بنابراین استانداردها می تواند در Kernel از طریق Archetype  کاربرد خارجی ، اجرا شود که  که همگی با گذشت زمان تغییر وتوسعه پیدا می کنند.

مدل معماری سند گرا:
این مدل مبتنی بر SGML است وتوسط مدل کنا(kona) ارائه شده که از یک گروه HL7  در آمریکا ناشی شده است . مستندات بالینی به عنوان ثبتیات دائمی و سندیت یافته بطور قانونی درون یک پرونده پزشکی تعریف شده اند . معماری شکل نشانه گذاری یک سند را تعیین می کند که انتقال پیوسته (on-line ) مستندات یا ذخیره در فایلها بر روی واسطه  ناپیوسته  (off-line)را امکانپذیر می کند . سند۷  HL به عنوان واحد مبنای پرونده الترونیک سند گرا قرار گرفته است.
در پرونده پزشکی سند گرا ، چه پرونده مبتنی بر کامپیوتر و چه مبتنی بر کاغذ ، پرونده پزشکی بیمار به عنوان جمع آوری مستندات عرضه شده است . معماری پرونده بیمار ، مدیریت چنین مستنداتی را تعیین نمی کند . گزارشاتی نظیر چکیده های مالی ، مطالبلت بیمه وگزارشات اپیدمیولوژیکی مانند پرونده تولد تا مرگ بیمار، بوسیله استخراج ، کپی برداری ، اتصال یا ترکیب از مستندات بالینی پایه مشتق  شده اند . فرض کاری بر این است که استانداردهای مبادله نظیر معماری Kona نمی تواند ونباید اشکال سند را کنترل کند . طرح kona معماری چند سطحی را برای مبادله پرونده های الکترونیک سلامت تعریف می کند . این معماری یک کعکاری چند گانه  SGML است . این تعریف چهار چوبی را ایجاد می کند که طرحهای انفرادی درون آن می توانند با سطوح مختلف مبادله تطابق یابد . ویژگی معماری Kona نیاز به طرح تعریف نوع سند (DTD ) برای برآوردن نیازهای سازمانهای فردی و اجزاء واحدها را در هر سطح معماری بر طرف نمی کند .
به عبارت دیگر هدف معماری مبادله و مجموعه بیانیه های خاص (DTD ) درون معماری ، تالیف  DTD  یا مدلهای مناسب برای جمع آوری وورود اطلاعات نیست . معماری سند گرا ، به سوی مبادله مستندات بالینی معتبر ، اطلاعات معتبر قانونی و دائمی ثبت شده درون پرونده بیمار هدایت شده است .
معماری kona چهار سطح دارد که عبارتند از :

۱٫    سطح سند نوشتاری:
 معماری تمامی سطوح از این سطح مشتق می شود. نشانه گذاری در این سطح برای حداقل پوشش پایه زبان زمینه ای و جادادن تصویر ، صوت ومواد غیر متنی انجام می شود. این سطح به کاربران سطح بالاتر سیستم ها امکان می دهد که تصاویر را به هم ملحق کنند وپروند ها را با سند سیستم های پرونده پزشکی مدیریت گرا مبادله کنند. بخش وسیعی از جامعه مراقبت بهداشتی که تمایل به مبادله اطلاعات دارند از این سطح بهره می برند.

۲٫    سطح محتوای بالینی :
این سطح برای تمامی مستندات مورد استفاده در مراقبت بالینی به کار می رود . این سطح مستلزم انعطاف پذیری بر روی محتوا و ساختار است . این سطح نیازمند حداقل نشانه گذاری محتوااست ونشانه گذاری  را برای انواع معنی پایه های ) SOAP ) مورد استفاده در مستندات بالینی ، فراهم می کند . فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی علاقه مند به داده ها برای درمان بیماران احتمالا” داده های درمانی بیشتری را در سطح پیدا خواهمد کرد

۳٫    سطح EHR :
این سطح پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته می شود وهف آن بر آورده کردن الزامات EHR  ، ایجاد و اداره وپردازش پرونده الکترونیک سلامت است . بسیاری از سیستم ها پرونده الکترونیک سلامت داده های دارای جزئیات را در این سطح دریافت می کنند . این سیستم ها بطور سنتی ، داده های کدگذاری شده را در مخزن دائمی داده ها ذخیره می کنند . سپس این سیستم ها ، داده ها را بوسیله بیرون فرستادن آنها از جایگاهای داخلی شان یه درون سطح سوم kona یا سند فوقانی SGML  مبادله می کنند . این مبادله می تواند در انتقال پرونده پزشکی بین سیستم ها و مکان ها با ارزش باشد .

۴٫    سطح سازمان :
 این سطح می تواند الزامات حد ومرز جامع ذینفع را به صورت محکم برآورده کند. این سطح مستلزم نشانه گذاری اضافی SGML ، محل خاص یا سازمان خاص است . این سطح جزئیات داده هایی را نشان می دهد که به صورت سنتی برای استفاده در حوزه های خاصی خارج از استفاده کنندگان معمول مراقبت بهداشتی ذخیره شده اند
این سیستم ها عناصر داده های خیلی خاص را برای استفاده در سازمان ، ذخیره ودستکاری می کنند.
استفاده از اشکال معماری kona ، سطوح چند گانه ای را فراهم می کند که امکان مبادله در هر سطح را امکان پذیر می سازد ، انا به نظر می رسد XML یک بخش مهم از آینده است وباید اطمینان حاصل کرد که پرونده الکترونیک سلامت از طریق XML قابل انتقال است لذا طرح kona با پدیدار شدن استاندارد XML به طرق مختلفی با این استاندارد متجانس است که عبارتند از :

۱٫    مبادله :
کاربران می توانند مستندات kona SGML را بدن ارسال DTD مبادله کنند زیرا آنها می توانند سند را در برابر معماری معتبر کنند.

۲٫    تغییر شکل :
کاربران می توانند مستندات kona را به XML  ترجمه  کنند تا توزیع و مرور آن امکان پذیر شود
کاربران می توانند مستنداتی در ویرایش های XML ایجاد کنند که در یک فرآیند  رد و بدل  به kona مطابق با SGML ، تغییر شکل  دهد.

با توجه به مطالبی که ارائه شد پرونده الکترونیک سلامت یک ابزار الکترونیکی برای جمع آوری ، ذخیره و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی یک فرد از بدو تولد تا انتهای عمر اوست و به عنوان قسمت اصلی سیستم های اطلاعات جامع پیاده شده در مراکز بهداشتی درمانی در نظر گرفته می شود.
این پرونده در داخل مرکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز بهداشتی درمانی شهری با تولد یک نوزاد تشکیل می گردد و ضمن اضافه نمودن کلیه اطلاعات بهداشتی درمانی فرد به صورت محرمانه نگهداری می شود و امکان دسترسی کلیه افراد مجاز به آن وجود دارد .
تامین قابلیتهای فوق برای یک پرونده الکترونیک ایجاد شده در یک سیستم اطلاع رسانی جامع زمانی میسر خواهد شد که انتخاب ، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی در قالب فرآیند مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی اجرا گردد زیرا که اکثر این ویژگیها از طریق اعمال استاندارد های مدیریت اطلاعات فراهم می شود.
به عنوان مثال داشتن یک پرونده واحد و جلوگیری از تشکیل پرونده های تکراری در مراکز مختلف ، بحث دسترسی افراد مجاز به سیستم  و اطلاعات آن و…. مواردی است که در حیطه تخصص مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی می گنجد و باید از کارشناسان این تخصص برای تامین آ ن در سیستمها استفاده گردد.
بنابراین برای شناخت و ایجاد زیر ساختهای پرونده الکترونیک سلامت افراد در یک سیستم بهداشت ودرمان باید به نوع سیستمهای اطلاع رسانی مراقبت سلامت آن و زیر ساختهای مورد نیاز برای آن توجه کرد و به همین دلیل می توان ادعا نمود که در واقع زیر ساختهای پرونده الکترونیک سلامت همان زیر ساختهای مورد نیاز برای سیستمهای اطلاع رسانی مراکز بهداشتی درمانی آن جامعه است ، زیرا که در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که پرونده الکترونیک سلامت یکی از اجزاء مهم هر سیستم اطلاع رسانی است.
در حال حاضر بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی کشورمان پرونده های بیمارانشان را به صورت کاغذی و با مکانیسم دستی ایجاد ونگهداری می کنند ، لذا بهره برداری از اطلاعات بهداشتی درمانی به دلیل محدودیت های سیستم کاغذی و مکانیسم دستی بطور کامل امکان پذیر نیست . هزینه زیاد وگران بودن استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت ودرمان وسرمایه گذاری ناچیز در زمینه فناوری اطلاعات در این حوزه ، تلاشهای توسعه پرونده الکترونیک سلامت وبه کارگیری آن را کند تر کرده است . موسسات بهداشتی به دنبال استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات در جهت تسریع دسترسی به اطلاعات وبهره وری بیشتر هستندو در این راه هزینه هایی هم صرف می کنند اما اغلب به دلیل عدم موفقیت برخی سیستم های مورد استفاده و از طرفی عدم اطمینان به انتخاب برنامه نرم افزاری مناسب که بتواند سالها جوابگوی نیاز مراکز بهداشتی درمانی باشد ، موجب گردیده است مراکز مذکور ضمن اتخاذ سیاستهای کاملا” محتاطانه علاقه ای به استفاده از فناوری اطلاعات نشان ندهند و در صورت استفاده از آنها ، تنها بخشی از مشکلاتشان آن هم به صورت ناقص برطرف شود و بعضا” به دلیل عدم توانایی پشتیبانی از سیستم های موجود در حوزه انفورماتیک پزشکی به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه مشکلات دیگری نیز به مشکلات فعلی آنها افزوده گردد.به عنوان بخشی از حرکت به سمت استفاده فزاینده از فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت ودرمان باید استفاده گسترده ای از سیستم های پرونده الکترونیک سلامت برای ذخیره وبازیابی اطلاعات ومهمتر از آن مبادله  ایمن ووسیع اطلاعات بین این سیستم هابه عمل آید . بنابراین استفاده موفقیت آمیز از سیستم های اطلاعات بالینی  مستلزم روش های موثر وایمن برای تبادل محتوای پرونده های الکترونیکی است . برای پشتیبانی از مبادله اطلاعات ، فراهم کردن استانداردهای مناسب مبادله اطلاعات ضروری به نظر می رسد . سبک های متعددی برای پرونده الکترونیک سلامت در دنیا ایجاد و استاندارد شده است ، اما این سبک ها کم وبیش ناسازگار هستند . بنابراین کوششهایی برای پدید آوردن استانداردهای هماهنگ معماری پرونده الکترونیک سلامت به عمل آمده است. ایجاد استانداردهای معماری پرونده الکترونیکی چها رچوب وزیربنایی  فراهم می کند که اطلاعات پرونده های در هر دوره زمانی ومکانی قابل انتقال باشد.
با توجه به موفقیت های نسبی کسب شده در معماری پرونده الکترونیک سلامت با سبک های موجود موضوع گرا وسند گرا در دنیا وتوانایی مبادله اطلاعات بین بخشی در آنها باید ضمن مطالعه مزایا ومعایب هر یک از
سبک های موجود متناسب با قابلیتهای موجود در کشور ، جهت ایجاد استاندارد معماری EHR  در کشور به عنوان گام مهم ، از تجربیات سایر کشور ها در این زمینه بهره جست و …..

 امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب  این مقاله به صورت کامل  WORD + PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. این مطلب براساس سیستم پایان نامه نویسی تنظیم شده است.

 برای دریافت pdf+word  کامل این مطلب بر روی کلیدزیر،کلیک نمایید

قیمت: 10000تومان

10000 تومان خريد

uy

۲۰ پاسخ

 1. با اجازتون این متن رو کامل توی پایان نامه خودم استفاده کردم توی رفرنس هم سایتتون رو گذاشتم

  خییییلی مطلب عالی و فنی بود
  خدا خیرتون بده تشکر

 2. سلام
  ممنون از این مقاله خوب و عالی ورد و پی دی اف . من خیلی استفاده کردم.
  مشخص هست که وقت گذاشتید.
  در کشورهای پیشرفته هر فرد دارای یک پرونده الکترونیکی است که در این پرونده تمام سوابق پزشکی بیمار ذکر شده است. به امید اینکه در ایران هم یک روز همینطور بشه.
  تشکر از شما

 3. سلام میشه اطلاعاتی راجع به سامانه هایی که در الکترونیک سازی پرونده ها ی سلامت تو ایران به کار گرفته شدن مطالبی رو قرار بدین یا اینکه منبعی رو برای مطالعه بیشتر معرفی کنید مثل سامانه شهاب طبیب خدمات سلامت ایرانیان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − چهار =