الگوهای تجسس و نجات دریایی

الگوهاي تجسس و نجات دریایی

مقاله الگوهای تجسس و نجات دریایی – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید. الگوهای تجسس و نجات دریایی روش جستجوی مربعی 1- در جهت وزش باد حرکت کنید، سپس 90 درجه بسمت راست تغییر مسیر بدهید آنگاه این مسیر بمیزان 1 مایل طی نمایید. 2- 90 […]