مشاغل کاذب و بیکاری پنهان

www.mktop_.ir

پایان نامه  کامل بررسی نقش مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی جامعه- از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید.

(83 صفحه ) WORD – PDF

 مقدمه :

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد تنها بازاری است که انسان به عنوان عامل اصلی در هر دو سوی عرضه و تقاضا نقش آفرین می باشد. لذا بازار کار از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر بازارها برخوردار است و در برنامه های توسعه که با اصل قرار دادن انسان به عنوان هدف توسعه و ابزار توسعه تدوین می گردند، بازار کار و مسایل مربوط به آن باید در کانون توجهات سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد. با توجه به اینکه کار فعالیتی مثبت و پسندیده و منشأ ثروت ملل و پایه و اساس ‏توسعه محسوب گردیده بیکاری به عنوان پدیده­ای مخرب و زیان بخش در روابط فردی و اجتماعی تلقی گردیده که متضمن هزینه های گزافی برای فرد و جامعه می باشد. با نگاهی سیاسی و امنیتی به پدیده بیکاری، می توان بیکاران را لشگر ذخیره اغتشاش دانست. امروزه میان موضوع بیکاری و ظهور مشاغل کاذب و سایر مؤلفه های ‏سیاسی و امنیتی ارتباط غیر قابل انکاری وجود دارد و این مقوله می تواند آثار زیانبار سیاسی و امنیتی به همراه ‏داشته و موجب تغییرات اساسی در صحنه سیاسی کشورها گردد. همچنین وجود معضل بیکاری و به تبع آن ظهور مشاغل کاذب می تواند از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز آثار منفی به دنبال داشته و باعث ایجاد مشکلات روحی برای افراد ‏جامعه و افزایش جرم و جنایت و از هم گسیختگی خانوادگی گردد.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

امروزه اکثر مشاغل در کشورهاى غربى بیهوده، و چه بسا آسیب رسان و بسیارى از آنها صرفا به هدر دادن نیرو و منابع و تلف کردن وقت است. در این میان کشورهاى اسلامی‌ نیز در زمینه ایجاد مشاغل کاذب از غرب پیروى می‌کنند. بطورى که ادارات را هرچه بیشتر و بیشتر آکنده از کارکنان کرده اند و در این زمینه گوى سبقت را از خود غربیها نیز ربوده اند. بنابراین ادارات دولتى در سیستم استخدام کارکنان و بطور کلى نظام ادارى، نیاز به تحولات بنیادین دارند. زیرا تعداد کارکنان ادارات صدها برابر بیشتر از میزان مورد نیاز است و این خود سرچشمه گرفته از فساد شیوه هاى غربى است که معتقد است دست افراد جامعه را باید به کارى بند کرد بطورى که هر تحصیلکرده بدون توجه به مقدار مورد نیاز باید شغل و کارى داشته باشد که البته این موجب ضررهاى سنگین و متعددى می‌شود که مهمترین آنها موارد ذیل است:

(الف ): بیکار ماندن تعداد زیادى از فارغ التحصیلان دانشگاهها به علّت نبودن کار وافزایش کارمندان و نبودن زمینه کار. تایید این نکته اینکه فارغ التحصیلان جدید که مدارک دانشگاهى دارند خود به سبب فرهنگ غلطى که به آنها آموخته شده از اشتغال به بسیارى از حرفه ها و مشاغل آزاد سرباز می‌زنند. درواقع این فرهنگ غلط و شیوه ناسالم آنها را بر این باور داشته که باید هدف از تحصیل دانشگاهى و کسب مدارک بالا مقدّمه اى براى اشتغال در کارى راحت و بىدرد سر و پردرآمد در یکى از ادارات دولتى باشد.

(ب): افزایش ناهمگون و بىبرنامه تعداد کارکنان (کارمندان) موجب رکود نیروى تولید و افزونى مصرف در جامعه می‌گردد و این ضرر مضاعفى براى استعدادها و توانمندیهاى جامعه دارد. به عنوان مثال چنانچه دولت تعداد دو هزار نفر از شهروندانش را براى پستى یا شغلى استخدام کند که آن پست یا شغل فقط به هزار کارمند نیاز دارد، معنىاش این است که به میزانى که دولت از اموال عمومی‌ براى این کارمندان هزینه می‌کند و به میزانى که خود این کارمندان از رهگذر عدم تولید زیان می‌بینند به همان میزان ملّت نیز ذخایر و پس اندازهاى خویش را که براى پیشرفت اقتصادى به آن نیازمند است از دست می‌دهد. و لذا در چنین صورتى کارمند به بارى اضافى بردوش جامعه و معضلى براى اقتصاد عمومی‌ مملکت مبدل می‌شود.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

(ج) : اتلاف وقت به واسطه کاغذ بازیها و روشهاى بىفایده و تکرارى ادارى. مثلا چنانچه در فرودگاه فقط یک کارمند باشد مسافر براى مسافرت خویش نیاز به یک ساعت انجام کار دارد امّا در صورتى که دولت کارمند دومی‌ نیز اضافه کند تا وى اقدام به عمل زائدى کند سفر این فرد مسافر براى مدّت بیشترى به تاخیر می‌افتد.

(د): سرکوب و محدود کردن آزادی ها. زیرا در یک بررسى نهائى روشن می‌شود که بسیارى از کارها و کارمندان صرفا براى محدود کردن آزادى عمومی مردم است.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

بنا بر این هرچه تعداد کارمندان بیشتر شود، زیانها بیشتر و جستن راه حل دشوارتر می‌گردد. بهرحال تا زمانى که چاره جوئیها موقتى باشد این مشکلات به جاى اینکه بطور ریشه اى حل و چاره جوئى شوند، صرفا ترمیم و اصلاح می‌گردند.

پایان نامه بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی
پایان نامه بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی

بیان مساله

یکی از دل مشغولیهای برنامه ریزان شهری در فضاهای شهری بویژه کلانشهرهای کشور طراحی و مکانیابی فضاهای خدماتی مناسب و مطلوب می باشد . تحلیل کاربری اراضی شهری؛ چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی– فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می کند. امروز با توجه به رشد نابسامان  کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربری های موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری ها، اراضی شهرها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی پراکنش فضایی- مکانی آن، یکی از عوامل مهم جهت استفاده مطلوب و بهینه از فضاهای شهری است.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

متأسفانه برخی از شغل‌ها نه تنها سودی نداشته بلکه با ایجاد مزاحمت و سد معبر برای شهروندان مشکلات اجتماعی دیگری را نیز دربر دارد. به عقیده برخی از شهروندان شهرداری موظف به انتقال مشاغل آلاینده و مزاحم به خارج از شهر است اما واقعیت این است که شهرداری وظیفه ساماندهی این گونه مشاغل را دارد نه انتقال آن‌ها را. در سال87 آیین‌نامه‌ای از سوی دفتر ریاست‌جمهوری با عنوان آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی به تصویب رسید که براساس آن آیین‌نامه محوریت کار انتقال و ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده در استان به استانداری و در شهرستان‌ها به فرمانداری واگذار شد. براساس مطالعات طرح جامع سامان‌دهی مشاغل تولیدی و کارگاهی در سال81 مشاغل تولیدی و کارگاهی به سه دسته خدماتی، مزاحم و آلاینده تقسیم‌بندی می‌شوند. مشاغل خدماتی باید در داخل شهر سامان‌دهی شوند، مشاغل مزاحم باید در حومه شهر سامان‌دهی شوند و مشاغل آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند.

سؤالات پژوهش

  1. مشاغل مزاحم شهری در جامعه کدامند؟

  2. عدم توجه به ساماندهی اصولی مشاغل و کاربری های مزاحم شهری چه تاثیراتی مخربی می تواند برسیمای شهری داشته باشد؟

  3. راهکارهای موجود در زمینه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری نمونه مورد بررسی کدام است ؟

 روش تحقیقپایان نامه مقاله بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی www.mktop.ir 

نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به صورت اسنادی – نظری ( کتابخانه ای و…) و  با استفاده از منابع آماری از جمله نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و همچنین بخشی از اطلاعات مورد نیاز از سازمانهای مرتبط تهیه شده است . به طور کلی در آغاز، تبیین تئوریک  موضوع بر بنیان مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته و در مرحله بعد شیوه تحقیق بر پایه گردآوری داده‏ ها از طریق  مصاحبه حضوری با مسئولین ذیربط منطقه مورد مطالعه صورت  گرفته است. لازم به ذکر است جهت تهیه نقشه ها از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است .مشاغل کاذب بیکاری پنهان

اهداف تحقیق

الف ) اهداف کلی

ب) اهداف جزئی

تعاریف عملیاتی

واژه فرهنگ دارای کاربردهای بسیاری در زندگی روزمره و اجتماعی ماست، تاجایی که کمتر می توان حد و مرزی برای آن متصور شد . گروه های مختلف به تناسب جایگاه اندیشه های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی و… هر یک به شیوه ای متفاوت و گاهی متناقض از مفهوم آن بهره برده اند، از این روست که امور مختلفی مانند آداب و رسوم، عزاداریها، جشنها و سرورها، رفتارهای خاص فردی و گروهی از حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی، معارف عمومی به عنوان امور فرهنگی تلقی می شوند و در چارچوب فرهنگ قرار می گیرند.

 گستردگی مفهوم و یا قدرت تبیین کنندگی فرهنگ، باعث گردیده با تعاریف گوناگون از آن رو به رو باشیم. بررسی متون تخصصی موضوع فرهنگ مؤید این مهم است که جهت این واژه، تعاریف بی شماری( گاه تا 169 و یا 250) وجود دارد. دانشمندان علوم مختلف خود را در ارائه تعریف از فرهنگ محق دانسته اند. این موضوع زمانی قابل درک خواهد بود که بدانیم اصولاً ماهیت گسترده، انعطاف پذیر، پویا و از همه مهمتر ناشناخته«فرهنگ» چنین امری را منتج می گردد.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

ریموند ویلیامز در کتاب «کلید واژه‏ها» معتقد است که مفاهیم فرهنگ در 3 نوع کاربرد رایج انعکاس یافته است.

1- تعاریفی که اشاره به رشد فکری، روحی و زیباشناختی فرد، گروه یا جامعه دارند.

2- تعاریفی که دربرگیرنده فعالیت‌های ذهنی و هنری و محصولات آنها مثل فیلم، موسیقی و‌ تئأتر است.

3- تعاریفی که بر مشخص کردن کل راه و رسم زندگی و فعالیت‌ها، باورها و آداب و رسوم تداومی از مردم،‌ یا یک جامعه تأکید دارد.

  کروبر و کلوکهون که مردم‏شناس هستند در کتاب خود با عنوان تعریف استنادی از فرهنگ و معانی و مفاهیم آن، تعاریف زیادی از فرهنگ را گردآوری کردند . آنها موفق شدند همه این تعاریف را در 6 درک اصلی از فرهنگ دسته‏بندی نمایند.

1ـ تعاریف توصیفی: در این دسته از تعاریف، فرهنگ به مثابه یک مجموعه جامع که زندگی اجتماعی را می‎سازد در نظر گرفته می‎شود. تعریف تیلور در سال 1871 شاید جزء مبنایی‎ترین تعاریف در این درک می‏باشد. تیلور معتقد است که فرهنگ آن کل پیچیده‎ایی است که دانش،‌ باور،‌ هنر، قوانین، اخلاقیات، رسوم و هرگونه قابلیت‎ها و عادات دیگری را که انسان به عنوان عضوی از جامعه فرا می‏گیرد، شامل می‏شود.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

 

2ـ تعاریف تاریخی: این دسته از تعاریف فرهنگ را میراث تاریخی نسل‎ها می‎‏داند که در طول زمان و در فرآیند انتقال از نسلی به نسل دیگر اضافه و تکمیل می‏شود.

3ـ تعاریف هنجاری: این تعاریف نیز خود 2 دسته‎اند. گروهی فرهنگ را شیوه زندگی می‎‏دانند که به الگوهای رفتاری انسان‌ها شکل می‎دهد و گروه دیگر فرهنگ را ارزش‏های مادی و اجتماعی مردم می‏دانند.

4ـ تعاریف روان‏شناختی: در این تعاریف فرهنگ به مثابه حلال مشکلات مردم که ارتباطات آنها را میسر می‎سازد و انسان‌ها می‏توانند به دلیل آن آموزش ببینند یا نیازهای مادی و عاطفی خود را برآورده سازند تلقی می‌گردد.

5ـ تعاریف ساختاری: این تعاریف بیشتر به روابط سازمان یافته و جنبه‎های تفکیک پذیر فرهنگ اشاره دارد و فرهنگ را امری تجریدی می‏داند که با رفتار انضمامی فرق دارد. این تعریف نقطه مقابل تعریف تیلور از فرهنگ است.

6ـ تعاریف ژنتیکی: این تعاریف، فرهنگ را محصول کنش متقابل انسان‌ها و محصول تحولات بین نسلی می‏داند و به تعاریف تاریخی نزدیک است.

.باورها: باورها مفاهیم کلی درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند. از آنجا که خاستگاه باورها دین، سنت، تجربه و یا روش علمی است، می توان تاثیر نیرومندی بر رفتار آدمی داشته باشد. قطعاً تعاریف مختلف از فرهنگ در جای خود می توانند ما را به نوعی به هویت فرهنگ راهنمایی کنند، هر یک از تعاریف  بر اساس مفهوم مختلفی که از فرهنگ در ذهنها است شکل می گیرد، بدین معنا که ما هنوز به یک تعریف جامعی از فرهنگ دست نیافتیم که بتواند همه ابعاد و ویژگیهای فرهنگ را در بر بگیرد، هر تعریفی یک بعدی از فرهنگ را نشان می دهد. بنابراین همه تعاریف در مقام خودشان درست هستند. چون بحث مهندسی فرهنگ مطرح است باید بگوئیم مهندسی فرهنگ یعنی مهندسی اجزاء فرهنگ، مدیریت فرهنگ هم تلاش برای تغییر اجزاء فرهنگ است. در این مجموع تعاریف دنبال تعریف کاملتر می گردیم، یعنی یک تعریفی که اجزاء فرهنگ را برای ما روشن می کند، فرهنگ دو لایه دارد. هر لایه ای هم شامل اجزاء خاصی است. پس باید کل اجزاء را به دو دسته کلی تبدیل کرد و هر دسته را برشمرد. به این ترتیب ما از بین تعاریف فرهنگ آن تعریفی را بر می گزینیم که بتوانیم در حوزه عمل از آن خوب استفاده کنیم. از همه تعاریف می توان در حوزه عمل استفاده کرد ولی از آن تعریفی در مهندسی فرهنگ استفاده می کنیم که بتواند بهتر کمک کند. بدین ترتیب برای انتخاب بهترین و مناسبترین تعاریف از بین مجموعه تعاریفی که از فرهنگ است قطعاً دچار ابهام و سردرگمی نیستیم و نخواهیم بود.

لذا در حوزه مهندسی فرهنگی می توانیم اتکاء کنیم به تعاریفی که فرهنگ شناسان آن را از نظر اجزاء تعریف کرده اند و نیز تعریف صریحی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی از فرهنگ دارند، که فرهنگ را بر اساس اجزاء تعریف کرده اند، اجزاء فرهنگ را برشمرده اند که بر اساس آن می توان همه اجزاء فرهنگ را احصاء و ظواهر و باطن اصول و مبانی آن را برشمرد. اجزاء نمادی فرهنگ همان ظواهر هستند نظیر آداب، خط و زبان. این ظواهر بر اجزای اصلی دیگری که اصول و مبانی هستند، استوارند. مبانی همان باورها و مفروضات اساسی و آنچه در جهان بینی انسانها است، می باشد. بعضی از اجزاء ظاهری فرهنگ را می توانیم ببینیم مثل زبان یک ملت که این ظواهر بر یک اجزاء اصلی استوار هستند بر اساس این ظواهر می توان به آن مبانی هم رسید.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

 دو نقطه نظر متفاوت و کاملاٌ متضاد در مورد زمین وجود دارد . از یک طرف به زمین به عنوان دارایی و ثروت توجه می شود. به این معنی که زمین یک کالای خصوصی است که می تواند مورد استفاده و تحت مالکیت قرار گیرد و برای آسایش یا منفعت ، خرید و فروش شود. از طرف دیگر به زمین به عنوان یک منبع طبیعی مشترک نگاه می شود که باید به طور مشروط تقسیم و حفظ شود تا در رابطه با تاثیر آن بر روی اجتماع و شرایطی که به نسل های آینده منتقل می شود مورد توجه قرار گیرد.

تا کنون تعاریف مختلفی از شهر ارائه گردیده و هر یک از صاحب نظران از دیدگاه خود در زمینه های گوناگون تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند. پروفسور هوفر می گوید: شهر نتیجه ارتباط میان شش جنبه است، ساختار

1- اقتصادی(تنوع فعالیت واشتغال)، 2- ساختار اجتماعی(تفاوت طبقات اجتماعی)،3- ساختارکالبدی(طرح، ساختمان های عمومی، حصار…)،4- موقعیت جغرافیایی، 5- موقعیت قانونی(قانون اساسی، دستگاه های حقوقی، محلات) و 6-  حیات سیاسی.

در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب 5/4/1362 شهر این گونه تعریف شده است: “شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود می باشد. به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و درزمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردار باشند. کانون مبادلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.

برنامه ریزی عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت های مرتبط با یکدیگر در آینده را پیش بینی می کند. در این تعریف چند مفهوم گنجانده شده است که عبارتند از: اولاً ” برنامه ریزی یک جریان است نه یک عمل مقطعی و یا یک سند تدوین شده”، ثانیاً ” برنامه ریزی  یک امر آگاهانه و دارای عزم و قصد است”، ثالثاً ” برنامه ریزی یک سلسله فعالیت ها و اقدامات است که بایستی در آینده صورت پذیرد”، رابعاً ” برنامه ریزی اهدافی را دنبال می کند که سلسله فعالیت های آینده متناسب با این اهداف تعیین می گردد.

برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن، هدایت رشد و توسعه فیزیکی  شهر دانست، امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شود، تا به نیازهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و گذران اوقات فراغت و … پاسخ دهد و شرایط سالمی را برای زندگی طبقه ثروتمند و فقیر از نظر کار، تفریح و استراحت فراهم آورد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی اکثریت افراد جامعه شهر شود . در برنامه ریزی شهری با توجه به اقتصاد و عملکرد شهر، نحوه استفاده از اراضی شهر، محله بندی، مسکن، ترافیک، فضای سبز و … در رابطه با جمعیت و فنوکسیون شهر مورد بررسی قرار می گیرند. هدف کلی برنامه ریزی شهری تأمین رفاه مردم است از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالمتر، آسانتر، مؤثرتر و دلپذیرتر .

الگو یا مدل، نشاندهنده یک واقعیت یا یک وضعیت واقعی از زندگی است. مدل بیانی از دنیای واقعی است که الزاما از نظر جزئیات ، به ساده ترین شکل بیان می شود و معمولا از نظر مقیاس کاهش یافته است. مدل به نمایش ریاضی یک فعالیت ویژه در درون ناحیه طرح ریزی نیز گفته می شود. الگوی مورد استفاده از طرح ریزی یا پیش بینانه یا توصیفی و یا هر دو می باشد. الگوهای ریاضی معمولا در واکاوی جمعیت، مطالعات پایه اقتصادی، کاربری زمین، حمل و نقل و تسهیلات بکار گرفته می شود. اصولا در برنامه ریزی، مدل ها ابزارهایی در جهت پیشبینی، تخمین، برآورد و تست سیاست ها هستند. مدل که ساده شده واقعیات است، وسیله ای در دست برنامه ریز برای ارائه واقعیاتی که در دنیای خارج وجود دارند است، که در نتیجه فرصت محاسبه تغییرات را برای برنامه ریز فراهم می گردد.بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان مشاغل کاذب بیکاری پنهان

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده هر مدل، متشکل از سه جزء است:

  1. متغیرها که به 2 دسته درونزا (وابسته) و برون زا (مستقل) و یا قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم می شوند.

  2. رابطه میان متغیر ها

  3. ضرایب میان متغیرها

به طور کلی می توان مدل ها را به 3 دسته تقسیم نمود:

در این نوع از مدل ها از یک نمونه کالبدی برای نمایش موضوع یا کالبدی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مثال می توان جریان ترافیک در خیابان های شهر را با جریان الکترون ها در سیم و مدار الکتریکی نمایش داد.مشاغل کاذب بیکاری پنهان

این نوع از مدل ها در واقع مدل هایی متداول اند که جهان حقیقی را به مقیاس کوچکتر نشان می دهند، به عنوان مثال می توان دسته ای از ساختمان ها را که اغلب به صورت ماکت در مقیاس کوچکتر توسط معماران ساخته می شود که بتوانند آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و یا نقشه ها را به مقیاس کوچکتر ترسیم می نمایند تا ویژگی های کالبدی و غیر کالبدی شهر ها را به تصویر بکشند.

این نوع مدل معمولا بر حسب اصطلاحات ریاضی، با استفاده از نمادها برای بیان جهان حقیقی مورد استفاده قرار می گیرند که پر معنی ترین نوع از مدل ها بوده و در این پژوهش منظور از مدل، ای نوع از مدل ها می باشد. بنا به گفته “راسل ال . اکاف ” تمام مدل های نمادی برای روش های علمی، شکل کلیشان به یک صورت می باشد و به صورت زیر می باشد. مثلا وقتی که پارامتر V میزانی است از کارایی پدیده ای از جهان حقیقی که در مدل نمایش داده می شود،  یک مجموعه از متغیرهایی است که تصمیمات یا سایر جنبه های وضعیت و موقعیتی را که یا تجزیه و تحلیل کننده، یا تصمیم گیران در جهان حقیقی می توانند به نظارت و هدایت خود آورند نمایش می دهد و  یک مجموعه از متغیر هایی است که تصمیمات، محیط، شرایط و سایر جنبه های وضعیت و موقعیتی را که نمی تواند به نظارت و هدایت آید یا از خارج سیستم مورد ملاحظه بر می خیزد(برون رشدی)، نمایش می دهد. این شکل مدل های نمادی بیان می دارند که اگر می خواهیم مدل با نتیجه ای داشته باشیم، باید به نکات بسیار بینش کافی داشته و در مورد آنها قضاوتی صحیح اعمال نماییم.پایان نامه مقاله بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی www.mktop.ir 

با پیشرفت شگرف علوم گوناگون و اتصال این علوم به جوامع بشری با پیچیدگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستیم که GIS  یکی از راه حل های آسان سازی این پیچیدگی ها  می باشد . این تکنولوژی به ما اجازه دسترسی به منابع عظیمی از داده های مکانی و توصیفی را در کمترین زمان با کمترین هزینه و در هر مکانی ( منزل – سازمانهای دولتی – شهر دیگر ) و در هر زمانی از شبانه روز و همچنین ایام تعطیل برآورده می سازد .

 امروزه GIS آنچنان در مدیریت و کنترل مناطق و شهر ها و … نفوذ کرده است که نبود آن می تواند شکاف غیر قابل جبرانی در بدنه آن ها وارد نماید . تمام مراکز دولتی – سازمان ها و موسسات تجاری مرتبط با عمران شهری – محققین و دانش پژوهان و … همه و همه از داده های GIS برای رشد و توسعه اهداف خود بهره می گیرند . این علم و تکنولوژی مفید روز به روز جای خود را در قسمت های مختلف جامعه باز نموده و توجه کارشناسان و متخصصین را به خود جلب نموده است و این در حالی است که تصمیم گیری های حساس و دقیق نیازمند استفاده از این تکنولوژی می باشد . بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان

ازنظر فیزیکی: مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیر مکتوب که طی تاریخ تمدن بشری بوجود آمده است.از نظر کارکردی: نهادی است اجتماعی که سازوکار اصلی ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه اطلاعات و دانش را فراهم می سازد. سازمان جهانی استاندارد کتابخانه را اینگونه تعریف می کند: ” بدون در نظر گرفتن عنوان هر مجموعه سازمان یافته ای از کتاب های چاپی و ادواری ها یا هر نوع مواد نوشتاری یا دیداری- شنیداری و خدمات کارکنانی به منظور ایجاد تمهیدات و تسهیلات برای استفاده از این مواد که برای رفع نیازهای اطلاعاتی، پژوهشی، آموزشی یا تفریحی استفاده کنندگان ضروری است” .با توجه به تعاریف قبلی به طور کلی؛ کتابخانه نهادی است اجتماعی برای ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه پیشینه های مکتوب، دیداری- شنیداری و الکترونیکی و با استفاده از خدمات کارکنان آموزش دیده در خدمت تعلیم و تربیت و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است.

کتابخانه های عمومی با توجه به اهداف و رسالت هایی که برای آنها معین شده است، می توانند نقش عمده ای در تحقق اهداف فرهنگی برنامه های توسعه ای ایفا کنند. البته با توجه به کارآیی و رسالتی که برای کتابخانه های عمومی متصور است، هنوز به جایگاه درخوری در برنامه های ایران نرسیده اند. کتابخانه های عمومی را از مظاهر دموکراسی در دنیای جدید دانسته اند. چرا که در حقیقت پایه های دموکراسی بر آزادی بیان و اندیشه نهاده شده است، و کتابخانه های عمومی نهادی است که با کمک به رشد و شکوفایی اندیشه افراد جامعه به آنها کمک می کند تا با دانش و احاطه بیشتری عقاید خود را ابراز کنند. کتابخانه عمومی این فرصت را برای همه افراد جامعه فراهم می کند که به شکلی فعال در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه خود دخالت داشته و در فرایندهای فرهنگی جامعه نقش مؤثری ایفا کنند. همانطور که در آخرین رهنمودهای ایفلا برای کتابخانه های عمومی آمده است: نقش مهم کتابخانه عمومی ایجاد تمرکز بر رشد فرهنگی و هنری در جامعه است. در بیانیه یونسکو نیز از کتابخانه های عمومی به عنوان بزرگراهی برای رشد فرهنگی افراد و گروه های اجتماعی نام برده شده و از رسالت های مهم کتابخانه های عمومی ارتقای آگاهی افراد از میراث فرهنگی و نیز حمایت از گفتگوهای فرهنگی و تنوع فرهنگی ذکر شده است. از دیگر اهداف کتابخانه های عمومی حمایت از سوادآموزی بزرگسالان می باشد. چرا که سوادآموزی کلید دستیابی به تحصیلات، دانش، و نیز استفاده از کتابخانه ها و خدمات اطلاعاتی است.

کتابخانه ملی هر کشوری در واقع کتابخانه مادر آن کشور محسوب می شوند و نشان دهنده غنای فکری و معنوی هر قوم و ملتی است. به همین دلیل ارزشمندترین، معتبرترین و جامعترین مواد کتابخانه ای را در اختیار دارد که بدین وسیله می تواند در بالا بردن سطح فرهنگ عمومی جامعه سهیم باشد. زیرا که هدف اولیه این کتابخانه گردآوری و حفظ کلیه آثار فکری یک ملت از خود آن کشور یا از کشورهای دیگر که به صورت مکتوب، دیداری- شنیداری و … در گذشته و حال منتشر می شوند.

اهداف کتابخانه های دانشگاهی مانند سازمان مادر آن یعنی دانشگاه است که اکثر آنها در راستای آموزشی- فرهنگی می باشند و عبارتند از:

  1. 1. کمک به برنامه های آموزشی- پژوهشی دانشگاه.

  2. 2. کمک به برنامه ریزی های فرهنگی دانشگاه.

  3. 3. کمک به برنامه های آموزشی در کلیه رشته هایی که در دانشگاه تدریس می شوند.

مهمترین هدف کتابخانه های آموزشی باید تلاش برای برنامه ریزی در راستای توسعه آموزشی و پژوهشی دانش آموزان به عنوان نخستین گروه فرهنگی جامعه باشد. بنابراین عمده فعالیت کتابخانه های آموزشی در دسترس قرار دادن منابع اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و کمک به آنها در برنامه های درسی شان و پیشبرد آنها است.

از آنجا که بیشتر سوادآموزان از گروه های اجتماعی پایین روستائیان هستند، لازم است تا کتابخانه ها در این زمینه بیشتر فعالیت کنند. زیرا سوادآموزان معمولاً از نظر مالی دچار تنگناهایی هستند. در واقع کتابخانه های عمومی، روستایی و مساجد می توانند با ارائه خدمات ویژه به این گروه آنها را به طور دائم و مستمر از نظر خواندن و توسعه مهارت های مورد نیاز یاری کنند. پس باید با همکاری کارشناسان موسسات سوادآموزی و کتابخانه های عمومی، روستایی و مساجد، مواد و منابع مورد نیاز تهیه و بنحو مطلوبی در اختیار سوادآموزان گذاشته شود. لازم به ذکر است که تهیه منابع مورد نیاز برای این قشر از جامعه به دقت فراوانی نیاز دارد. زیرا باید مطالب ساده و جذاب طراحی شود و در بعضی از موارد برای نوسوادان کاربرد حرفه ای و شغلی نیز داشته باشد. مثلاً کشاورزان نوسواد می توانند از مطالب ساده ای که برای کشت انواع محصولات مفید است استفاده کنند. بررسی مشاغل کاذب بیکاری پنهان  بررسی مشاغل کاذب بیکاری پنهان  بررسی مشاغل کاذب بیکاری پنهان  بررسی مشاغل کاذب بیکاری پنهان  بررسی مشاغل کاذب بیکاری پنهان

برنامه ریزی کاربری اراضی «علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی» می باشد .برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان» است . برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی در مورد چگونگی انجام الگوهای آینده ی کاربری زمین می باشد و در نتیجه نواحی که باید به انواع خاص کاربری زمین اختصاص داده شود مشخص کرده و تراکم ، شدت استفاده برای هر طبقه (از قبیل مسکونی ، تجاری و صنعتی) و استفاده های عمومی متعدد را تعیین می نماید، هم چنین نوع اصول و استاندارد هایی که باید در توسعه و حفظ این نواحی به کار برده شود را مشخص می کند. برنامه ریزی برای کاربری زمین شهری، یعنی ساماندهی مکان و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس خواستها و نیازهای جامعه شهری. این برنامه ریزی در عمل هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مجموعه ای از فعالیتهای هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور، خواسته ها و نیازهای جوامع شهری را در استفاده از اراضی فراهم می آورد.پایان نامه مقاله بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی www.mktop.ir 

مرکزیت: یکی از مؤلفه‌های مهم در امر محل‌یابی مراکز فرهنگی کشور به شمار می‌آید که شامل این موارد است: قابلیت دسترسی، نزدیکی به مراکز و تأسیسات شهری، توزیع جمعیت و نزدیکی به مراکز پر تجمّع.

سازگاری: در این مؤلفه، وضعیت مراکز فرهنگی در ارتباط با دیگر مراکز همجوار سنجیده می شود. این مؤلفه شامل کاربریهای سازگار (همچون آتش نشانی‌ها و کلانتری‌ها) و کاربریهای ناسازگار (از قبیل خطوط راه آهن، فرودگاه و شهر بازی) است.

از پایان جنگ جهانی دوم به این سو” توسعه” به عنوان یکی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و برنامه ریزی کشورها مطرح بوده، به نحوی که در دهه 1990 غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در این خصوص پرداخته اند. نهادهای مرتبط با امر توسعه با استفاده ازشاخصهایی چند و با بهره گیری از الگوهای خاص مبادرت به تعیین درجه توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی کشورها نموده اند.پایان نامه مقاله بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی www.mktop.ir 

اما مسأله مهم این است که مفهوم توسعه معنی ثابتی نداشته و در دهه های اخیر متحمل تغییراتی شده است. اغلب نظریه هایی که در دهه های 1950 و 1960 مطرح شده، توسعه را دستیابی میزان بالاتری از نرخ رشد اقتصادی معرفی کرده است. اما با انتقاد از این نظریه ها در دهه 1970، مفهوم توسعه به کاهش یا میان رفتن فقر، بیکاری، نابرابری، تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گرایش پیدا کرد. در مبانی جدید توسعه راه ورود انسان و جنبه های زندگی وی در نظرگرفته شد و به این نتیجه رسیدند که محتوی اصلی آن تأمین نیازهای اساسی، بهبود بخشیدن به شرایط زیستی افراد و جامعه است. از آنجا که مفهوم توسعه بسیار گسترده است، ما براین عقیده ایم که توسعه از قوه به فعل در آوردن پتانسیل های افراد و اجتماع است. فرهنگ هم مثل توسعه دارای تعاریف و مفاهیم متعددی است. فرهنگ عمید فرهنگ را معادل علم، دانش، ادب، آموزش، تعلیم و تربیت، کتاب، هنر، معرفت و آثار علمی یک ملت ذکر کرده است. فرهنگ در نظم و نثر فارسی به معنی دانش، ادب، آموزش و پرورش، هنر، معرفت، تأدیب، کتاب لغت، واژه نامه و دائرالمعارف آمده است. هرسول عقیده دارد که فرهنگ ترکیب ذهنیتهای متفاوتی از تجربه های بشری است.در بیانیه مکزیک (1982) مؤلفه های فرهنگ مشتمل بر عقاید، حقوق بنیادی انسانی، نظام ارزشی، شیوه زندگی، هنر، ادبیات آمده است .بدیهی است در مبانی نظری صاحبنظران و نهادها، از فرهنگ از دیدگاه های تشریحی، تاریخی، هنجاری، روان شناختی و ساختی تفاوت های چندی وجود دارد.

کارشناس یونسکو توسعه فرهنگی را در اعتلای تلاشهای مربوط به آفرینش، تأکید بر هنرها، تشویق به تولید صنایع دستی، بهبود آموزشهای هنری، مشارکت مردمی، توسعه نقش کتاب، مطالعه، سواد، انتشارات علمی، مطبوعات، رعایت حق مؤلف، تولیدات داخلی، میراث فرهنگی، بسط مبادلات فرهنگی، ادراک متقابل فرهنگها، انتشار شاهکارهای نمونه مبادله  اطلاعات و اموزش عمومی میداند. آندره مالرو توسعه فرهنگی را همگانی کردن فرهنگ و از بین بردن نابرابری های فرهنگی که ریشه رد مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مردم دارد، ذکر می کند.

 شاخصهای فرهنگی

  در لغت وسیله مشخص کردن هر موضوع را شاخص آن موضوع می گویند. شاخصها معیارهایی هستند که بوسیله آن می توان کمیت، کیفیت و یا ثبوت یک موضوع را اندازه گیری نمود.پایان نامه مقاله بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی www.mktop.ir 

طبقه بندی شا خصها از لحاظ سطح :

   1- شاخصهای خرد   

   2- شاخصهای کلان

طبقه بندی شاخصها از لحاظ ارتباط با موضوع :

 1- شاخصهای مستقیم

 2- شاخصهای غیر مستفیم

دسته بندی شاخصهای فرهنگی از لحاظ نظری، توسط گزاویه دوپویی شامل5 دسته کلی است:

1-شاخصهای وضعی

2 – شاخصهای وسایل

3- شاخصهای نتایج  

 4- شاخصهای کارآیی درونی

5 – شاخصهای کارآیی بیرونی

در واقع اگر واقعیت بیرونی قابل تجربه ما به ازای ذهنی قابل تبدیل به کمیت باشد و با آن بتوان کاهش و افزایش کمیت پدیده را در طول زمان سنجید، در این حالت از وسیله اندازه گیری به عنوان شاخص یاد می شود. بهرحال شاخص سازی یک فعالیت ذهنی است تا تجربی که در آن یک سازه نظری با یک واقعیت تجربی و با حالتهای آن در تناظر قرار داده می شود و قاعده این تناظر جوهر شاخص یا ابزار اندازه گیری است. سابقه تدوین شاخص های فرهنگی بسیار کم است و کار بر روی آنها هنوز در مراحل ابتدایی است.در سطح جهانی اولین بار یونسکو در سال 1988 بطور منسجم با تهیه گزارش جهانی فرهنگ به ارائه شاخصهای فرهنگی کشورهای جهان همراه با داده های مربوط به آن پرداخت و هنوز هم بحث های زیادی درباره ماهیت، حدود و ابعاد این شاخص ها مطرح است.

منابع استخراج شاخصهای فرهنگی

برای تدوین شاخصهای فرهنگی به منظور ارزیابی وضع فرهنگ، هنر و ارتباطات منابع مختلفی وجود دارد از جمله :

1 –  قانون اساسی، بیانیه های احزاب سیاسی، اعلامیه ها، سخنرانی های رهبران سیاسی و اسناد تصویب شده که در آنها شرایط مطلوب زندگی و رسیدن به این شرایط نوین مطرح می شود.پایان نامه مقاله بررسی مؤلفه های مشاغل کاذب و بیکاری پنهان در چرخه اقتصادی و امنیت ملی www.mktop.ir 

2- برنامه ها و طرحهای توسعه.

3- ادراک مردم و گروه های مورد مطالعه که متأثر از برنامه های فرهنگی هستند.

4- مسائل، مشکلات و نیازهای اساسی مردم.

5- کم و کیف وظایف و فعالیت دستگاهها و نهادهای مسئول در بخش فرهنگ، هنر و ارتباطات.

    برای سنجش یک فعالیت فرهنگی می توان شاخصهای مختلفی را در نظر گرفت. انواع شاخصهای مستقیم وغیر مستقیم در قالب زیر کاربرد دارند :

اهداف و کارکردهای شاخصهای فرهنگی رفاه و توسعه

1- اهداف توصیفی : این شاخصها صرفاً اطلاعاتی در باره جامعه مورد مطالعه ارائه می کنند که می تواند جالب باشد. اگرچه فرهنگ جوامع از دیدگاه هنجاری ارزیابی نمی گردد.

 2- اهداف سنجشی : از هنجارهای صریح یا ضمنی استفاده می شود. مک کینلی (1988یونسکو) اساساً به شاخصهایی توجه دارد که بر هنجارهای اخلاقی پذیرفته شده جهانی استوار است. سن ( یونسکو 1988) بر تواناییها تأکید داردکه به افراد کمک می کند تا هدفهای متفاوتی را دنبال کنند و کارکردهای متنوعی داشته باشند. وی با توجه به اهمیت ……………   مشاغل کاذب بیکاری پنهان

 (تمام این مطلب 83 صفحه بوده و به صورت فایل WORD و  PDF میباشد.)

 

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب به صورت کامل WORD – PDF به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید.

برای دریافت  WORD, PDF روی کلیدزیر ،کلیک نمایید . 

قیمت: 15000تومان

15000 تومان خريد

uy

۳ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *