www.mktop_.ir

مقاله در مورد پیزو الکتریک فرمول های و کاربرد (piezo electric) – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید.

فهرست

 • مقدمه و تاریخچه .

 • اثر پیزوالکتریک

 • اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس

 • ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد

 • وابستگی مواد به دما

 • روابط ریاضی

 • انواع موادی که اثر پیزوالکتریک دارندپیزوالکتریک

 • کاربرد های پیزوالکتریک

 • کاربردهای سرامیک در مهندسی برق

 • شتاب سنج پیزوالکتریک موتور پیزوالکتریک

 • شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزوالکتریک در ایران توضیحات

 • مراجع

 پیزو الکتریک فرمول های و کاربرد    (piezo electric)

 • مقدمه و تاریخچه

تاریخچه کشف :

از اثر ایجاد قطب الکتریکی در بلور بوسیله تغییر حرارت که باعث ایجاد یک پتانسیل الکتریکی در مواد می شودکه توسط این مطالعه این نفر یعنی Carl Linnaeus وFranz Aepinusدر میانه های قرن هجدهم مشخص شد . جرقه این خاصیت فیزیکی شکل گرفت . طراحی این دانش و آگاهی باعث شد که Rene Just Hauyو AntioneCessarادعا کننده که وابستگی و ارتباطی بین فشار و تنش مواد و تغییرات بار ماده وجود دارد . اگر چه آزمایشات این دو به نتیجه نرسید .

اولین اثبات قضیه و اثر پیزوالکتریک در سال ۱۸۸۰ توسط دو برادر با نام های Pierre Curie  و Jacques Curieبود. اطلاعات این دو دانشمند رفتار بسیاری از کریستال ها مانند تورمالین ، کوارتز ، کانی شکر ، Rochelle salt (نمک راچل) ( تتراهیدرات ، جوهر پتاسیم ، سدیم ) را آشکار کرد .در سه دهه بعد، همکاری فراوانی در انجمن های علمی اروپا در زمینه پیزو الکتریسیته انجام شد و واژهای میدان پیزوالکتریسیته بوسیله آنها استفاده شد . البته کارهای انجام شده برروی رابطه ی میان الکترومکانیکی مختلطبا کریستال های پیزو الکتریک در سال ۱۹۱۰ انجام شد و اطلاعات آن به صورت یک مرجع استاندارد است. به هر حال پیچیدگی علم مربوط به مواد پیزوالکتریک باعث شده که کاربردهای این عداد تا چند سال قبل رشد پیدا نکند .  لانگوین ات آل در طی جنگ جهانی اول مبدل آلتراسونیک پیزوالکتریکی ساخت . موفقیت او باعث ایجاد موقعیت های استفاده از مواد پیزو الکتریک در کاربرد های زیر آبی شد.

در سال ۱۹۲۵،Busch ، Schewer خاصیت پیزوالکتریک ، پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KDP) را کشف کردند . خانواده پیزوالکتریک های دی هیدروژن فسفات اولین خانواده ی عمده از مواد پیزوالکتریک و فرو الکتریک بود که کشف شده بود. در طی جنگ جهانی دوم ، تحقیقات در زمینه ی مواد پیزوالکتریک بوسیله ی آمریکا شوروی سابق و ژاپن بسط داده شد . محدودیت های ساخت این مواد از تجاری شدن آنها جلوگیری می کرد امّا این مسئله نیز پس از کشف باریم تیتانات و سرب زیر کونات تیتانات (PZT) در دهه های ۱۹۴۰و۱۹۵۰ برطرف شد . این خانواده از مواد خاصیت دی الکتریک و پیزو الکتریک بسیار خوبی داشتند تا این تاریخ PZT یکی از مواد پیزوالکتریک پرکاربرد است . این نکته قابل توجه است که بیشترین سرامیک های پیزوالکتریک تجاری در دسترس ( مانند باریم تیتانات و PZT ) شبیه به ساختار پرسکیت (Perovskite) با فرمول Catio3دارند.

تقریباً در سال ۱۹۶۵ بود که چندین شرکت ژاپنی بر روی تولید فرآیندها و کاربرد های جدید وسایل پیزوالکتریکی ، متمرکز شدند ، موفقیت تلاش محققین ژاپنی موجب شد تا محققین دیگر کشورها به سمت تحقیقات در ایران زمینه جذب شوند و امروزه ،نیاز ها و استفاده ها از این مواد در بسیاری از رشته ها از جمله  کاربردهای پزشکی ، ارتباطات ، کاربردای نظامی ، صنعت خودرو گسترش یافته است . بررسی تاریخچه ی پیزوالکتریسیته توسط W.G.cady انجام شده است و در سال ۱۹۷۱نیز کتابی با عنوان سرامیک های پیزوالکتریک منتشر شد که هنوز هم به عنوان یکی از منابع قوی در زمینه ی پیزوالکتریک ها مطرح است.

 • اثر پیزوالکتریک :

اثر پیزو الکتریک به زبان ساده ، قابلیت برخی از مواد و کریستال هاست برای تبدبل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی است . تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی در برخی بلورهای نارسانا مثل ( کوارتز ) تحت کشش یا فشار همان اثر پیزوالکتریک است .پلاریته پتانسیل دو وجه بلور در دو حالت تنش و کُرنش هم ارزند و هرچه میزان فشار کشش باشد، اختلاف پتانسیل تولید شده به صورت خطی بیشتر خواهد شد . اثر معکوس پیزوالکتریک نیز در این معنی ، تغییر شکل  بلور میزان الکتریکی بین دو وجه روبروی آنها می باشد.

 • اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس :

وقتی ماده پیزوالکتریکی تحت تأثیر مکانیکی ( به صورت انبساط یا انقباض ) قرار گیرد ،مقداری بار الکتریکی در سطح آن ظاهر می شود . این بار الکتریکی در اثر نامتقارن بودن سلول یکه واحد کریستال است که به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی منجر می شود . به این اثر پیزوالکتریک مستقیم گویند . حال اگر در پی اعمال میدان الکتریکی با مقادیر گرانش مکانیکی و تغییرات مکانیکی در ساختار سرامیک مواجه شویم به این اثر پیزوالکتریک معکوس گویند . که هر دو اثر کاربردیهای متفاوت و فراوان دارند .

 • ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد:

اثر پیزوالکتریک با ساختار مولد ارتباط دارد . وقتی مرکز بارهای مثبت ماده اندک از مرکز بارها منفی فاصله بگیرد،یک دو قطبی حاصل می شود ، این پدیده در موادی رخ می دهد که ساختارهای بلوری آنها نامتقارن است . در برخی مواد با گشتاور  دو قطبی دائمیروبرو می شویم که نتیجه ای از عدم تقارن ذاتی در ساختار بلوری است. ولی در مواد دیگر برای ایجاد گشتاور دو قطبی باید کرنش مکانیکی پدید آورد . از سی و دو بلور ، چیست و یک عدد از آنها فاقد مرکز تقارن هستند . بیست عدد از آنها خاصیت پیزو الکتریک از خود بروز می دهند و ده تای دیگر برای نشان دادن گشتاور دو قطبی نیاز به کرنش مکانیکی دارند . وقتی فاصله بین بارهای مثبت و منفی بر اثر کرنش مکانیکی تغییر کند . میزان الکتریکی ناشی از دو قطبی تغییر می کند و بار روی الکترود  تغییر می کند . این فاصله را همچنین می توان یا اعمال میزان الکتریکی تغییر داده که به پیدایش کرنش مکانیکی منجر می شود . البته این اثر در بلور ها و سرامیک ها و ترکیب های دیگر متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند که از این مختصر نمی گنجد .

 • وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما:

موادی که گشتاور دو قطبی دائمی دارند اثرات پیزو الکتریک ( پیدایش بار الکتریکی به اثر گرمایش یکنواخت ) و فرو الکتریک (تغییر جهت دو قطبی بر اثر میزان الکتریکی ) نیز از خود بروز می دهند . چون گشتاور دو قطبی دائمی ممکن است حداقل دو جهت داشته باشد واکنشهای داخلی با ترکیب این جهت گیری متفاوت ممکن است به حداقل برسد . معمولاً حوزه های  ناحیه هایی که در آنها تمام دو قطبی ها در جهت خاصی سمت گیری می کنند یا جهت گیری های دو قطبی متفاوت تشکیل خواهد شد . موادی که گشتار دو قطبی دائمی دارند معمولاً در دماهایی با ساختار تقارنی بالاتر که فاقد گشتاور دو قطبی دائمی است گذر می کنند . این دما را نقطه کوری می نامند . وقتی دما به طرف نقطه کوری افزایش می یابد ، به شدت اثر پیزوالکتریک افزایش می یابد ، اثر پیزو الکتریک در انواع بسیاری از مواد ، از جمله تک بلورها سرامیک ها و بسپار ها و مواد مرکب دیده می شود . کوارتز یکی از متداول ترین مواد پیزو الکتریک تک بلور است و پایداری دمایی خوبی دارد . ثابت پیزو الکتریک آن d = 2.3X10-12 و ثابت جفت شدگی آن K=0,1 است .

 

 • انواع موادی که اثرپیزوالکتریک دارند :

الف ) کریستال های طبیعی : پیزو الکتریک فرمول های و کاربرد    (piezo electric)

 • (ALPO4) Berlinite : یک ماده معدنی فسفات و کمیاب است که ساختاری همانند کوارتز دارد .

 • Cane Sugar (نیشکر) : کانی شکر می تواند از خود خاصیت پیزو الکتریک بروز دهد . البته این کانی انواع مختلفی دارد.

 • Quartez (کوارتز) : شرح آن در صفحات بعدی آمده است .

 • نمک راچل (Rachelle Salt) :

 • Topaz (یاقوت زرد ، زبرجد هندی)

 • کهربا از گروه کانی ها

ب ) مواد طبیعی دیگر :

 • Tendon (تاندون هایبدن) : تاندون گروه خشن از بافت لیفی همبند است که معمولاًٌ عضلات را به استخوان مرتبط می کند و قادر به تحمل تنش هستند .

 • Silk (ابریشم) الیاف ابریشم یک نوع پروتیین است که ساختار میکروسکوپی مثلثی شکل دارد .

 • برخی از چوب ها

 • Enamel (مینای دندان) : سخت ترین قسمت دندان مینای دندان است .

 • Dentine (عاج دندان) : در زیر مینای دندان عاج دندان قرار دارد که هفتاد درصد از دندان متشکل شده از Hydroxylapatite معدنی و بیست درصد مواد آلی و ده درصد هم آب است .

ج ) کریستال های مصنوعی :

 • گالیوم اُرتوفسفات (GaPO4) : که به کریستال کوارتز آنالوگ نیز معرف است .

 • لانگاسیت (La3Ga5SiO14) : به کریستال کوارتز آنالوگ نیز معروف است .

د) سرامیک های مصنوعی :

این خانواده از سرامیک ها دارای ساختار pervoskite یا tungsten – bronze  هستند .

 • باریوم تیتانیوم (BaTiO3) : که اولین سرامیک کشف شده با اثر پیزو الکتریک بود .

 • تیتانات سرب (PbTiO3) :

 • تیتانات زیرکونات سرب (Pb[ZrxTi1−x]O3 0≤x≤۱) : که بیشتر به PZT معروف است

و یکی از سرامیک های پرکاربرد امروزی محسوب می شود .

 • نیوبیت پتاسیم (KNbO3)

 • نیوبیت لیتیوم (LiNbO3)

 • سدیم تنگستات (Na2WO3)

 • Ba2NaNb5O5

 • Pb2KNb5O15

 • سدیم پتاسیم نیوبیت (NaKNb) : بررسی دقیق تر نسبت به پیزو سرامیک های سرب در سال ۲۰۰۴ منجر به کشف خواص NaKNb شد که بسیار شبیه به PZT عمل می کند .

 • بیسموت فریت (BiFeO3) : این نوع سرامیک بهترین گزینه برای جایگزینی به جای سرامیک های سرب می باشد .

 • سدیم نیوبیت (NaNbO3)

هـ ) پلیمرها :

 • پلی واینی لیدین فلوراید PVDF)) مستندات خاصیت پیزو الکتریسیته در این نوع پلی مر چندین با بیشتر از کواتز است . در پلی مرها مولکول های در هم تنیده شده هنگامی که در اثر میدان الکتریکی قرار می گیرند همدیگر را جذب یا دفع می کنند. در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که طول عمر مواد سرامیکی کمتر از مدار کریستالی تک بلوری است در نتیجه سنسورهایی که با سرامیک ساخته می شود از عمر کمتری برخوردارند و بعد از مدتی از دقت آنها کاسته می شود .

 • کاربرد های پیزو الکتریک :

با کشف مواد جدید که خاصیت پیزو الکتریک در شرایط متفاوت تولید می کنند عرصه ی کاربرد های پیزو الکتریک روز به روز دچار تغییر می شود و رو به پیشرفت است . برخی از کاربرد های این اثر در زیر آمده است :

 • به عنوان مبدل انرژی نوسانی به انرژی الکتریکی (کنترل تهیج یا فرکانس ، شتاب سنج ها و …)

 • به عنوان مبدل انرژی صوتی به انرژی الکتریکی و برعکس (در دیسک های صوتی ، گرامافون های قدیمی ، میکروفن ،بلندگو ، زنگ اخبار و …)

 • کنترل امواج الکتراسونیک AE در دریافت و انتقال امواج الکتراسونیک

 • در تولید ولتاژ و جرقه با ولتاژ بالا (جرقه)

 • در تولید بیوسنسورهای پزشکی

 • در تولید میکروبات های ریز و موتور های در مقیاس کوچک

 • استفاده از نانوذرات پیزو الکتریک ( نانوذرات سرامیک های خاص ) در ایجاد خواص الکتریکی یک سطح . در ادامه به توضیح چگونگی به کار بردن اثر پیزو الکتریک در برخی از کاربرد های مهم صنعتی و پزشکی به صورت اجمال می پردازیم .

  • کاربرد های سرامیک مهندسی برق :

  بسیاری از دستگاه های الکترونیکی مهمی که امروزه توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرند ، بدون وجود سرامیک ممکن نخواهد بود . تحقیق جدیدی که در مجله انجمن سرامیک آمریکا چاپ شده است ، کاربرد مواد سرامیکی در توسعه ی دستگاه های تکنولوژیکی مانند ارتباط سیار تصویر برداری فراصوت نشان می دهد .پیزو الکتریک فرمول های و کابرد (piezo electric)

   

  به گزارش خبرگذاری برق الکترونیک و کامپیوتر ایران (الکترونیوز) و به نقل از ساینس دیلی و محققین به رهبری پالت مورالت از موسسه ی تکنولوژی فدرال سوئیس ، محدوده مواد سرامیکی را مرور کرده و نقش حیاتی را که مواد پیزو الکتریک در پیشرفت تکنولوژی باز می کنند ، مورد بررسی قرار دارند .

  مواد پیزو سرامیک نقش ویژه ای را در ارتباطات سیار و راه دور و تصویر برداری فراصوت بازی می کنند چرا که این قابلیت را دارند که به شکل کارآمدی نوسانات مکانیکی در هر بُعد را به سیگنال های الکتریکی تبدیل نمایند .

  این تکنولوژی و اثر در ترکیب با صفحات پیزو الکتریک ( پیزو – MEMS) منجر به کسب مزایای مهمی می شود خاصیت پیزو –MEMS مبتنی بر صفحات AIN که از تحویل ایجاد شده در تکنولوژی تلفن همراه ناشی می شود . امکان ایجاد تلفن های همراه کوچک تر و کاهش شدت تشعشع مایکرو ویو را فراهم می سازد که در این بین PZT نوید بخش استفاده انبوه از این خاصیت در حجم انبوه را خواهد داشت . انتظار می رود کههدهای جوهر افشان پرینتر که دارای کیفیت بسیار بالا می باشند ، گام بزرگ بعدی در پیزو- MEMS باشند .

  استفاده از  PZT MEMSدر سنسورهای حرکتی ، سنسورهای لرزشی ، و آینه های نوری ، درایوهای گرداننده ی ساعت مچی و … را امکان پذیر می سازد . نویسندگان اصلی مقاله می گویند : “کاربردهای بسیار دیگری طی تحقیقات بوجود خواهد آمد ، مانند مهار انرژی ، سیستم های نوسانی برای ساعت ها ، آرایه های آینه ای ، و اسکنرها” پیزو الکتریک فرمول های و کابرد (piezo electric)

  موتور پیزو الکتریک :

  موتور پیزو الکتریک یا پیزو موتور یک نوع از مورهای الکتریکی است که بر پایه ی تغییر شکل ماده ی پیزو الکتریک هنگامی که در میدان الکتریکی قرار می گیرد کار می کند . در پیزو موتور از اثر پیزو الکتریک معکوس به منظور تبدیل انرژی الکتریکی به ارتعاشات آلوستیک یل تولید حرکت خطی یا دورانی که به ساختار موتور مربوط است ، استفاده می شود . در این مکانیزم حرکتی بر اثر کشیدگی های پی در پی و انتقال این کشیدگی به قسمت دیگر حرکت بوجود می آید ، به این شکل که در این تکنیک حرکتی سرامیک پیزو الکتریک را استاتور قرار می دهند این تکنیک حرکتی شبیه به حرکت کرم ابریشم است .

  این نوع موتور را در دو نوع خطی و دورانی وجود دارند . معمولاً تحت نام های تجاری “Enehworm” یا “Pizo walk” موتور شهرت دارند . این موتور ها پیزو الکتریک شامل سه بخش اساسی در ایجاد حرکت کرمی شکل هستند . دو تکه کریستال که نقش قفل کننده بر روی قسمت متحرک را دارند و یک تکه کریستال دیگر که نقش حرکت دهند را ایفا می کند . در واقع ابتدا یک کریستال بر روی قسمت متحرک (که قرار است حرکت داده شود) قفل می شود و در مرحله دوم انقباض کریستال دوم صورت می گیرد که باعث حرکت در راستای اصلی می شود و در مرحله سوم قفل باز می گردد . این حرکت توسط سه کریستال به طور مداوم در حال تکرار است در اصل این یک حرکت خطی محسوب می شود اما می توان با طراحی موتور در شکل های خاص این حرکت خطی را دورانی مبدل کرد . در شکل زیر نمونه ای از این نوع از حرکت آمده است :

رشد و تکامل کریستال های پیزو الکتریک در صنعت به خوبی در حال توسعه می باشد . بازده اعوجاج بسیاریکنواخت و مدوام با توجه به اختلاف پتانسیل های دقیق را می توان ایجاد کرد . تولید کنندگان ادعا می کنند که در گام های بعدی در پی تولید موتور های پیزو الکتریک در مقیاس نانو متر هستند . میزان پاسخ بالا و اعوجاج سریع کریستال ها اجازه می دهد تا مراحل پیشرفت را تا فرکانس های بالا تنیده ساخته شود ، در حدود بیش از ۵ مگاهرتز به این ترتیب سرعت خطی حرکت حدود ۵۰۰ میلی متر در هر ثانیه یا نزدیک به ۹/۲ کیلومتر بر ساعت خواهد بود .

شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزو الکتریک :

در بازار اقتصادی سرامیک های نوین ، سرامیک های الکتریکی یکی از جا افتاده ترین بازارهای موجود است . علاوه بر گسترش زمینه های مصارف قبلی ، مصارف جدید مربوط به کاربردهایی است که پیزو الکتریک ها و خصوصاً پیزو سرامیک ها اخیراً وارد آن حیطه های شده اند . با توجه به مطالب ارائه شده و نقش تعیین کننده ی این نوع قطعات در صنایع مختلف و در راستای گام نهادن در مسیر خودباوری و خوداتکایی و دستیابی به دانش روز ، چنین به نظر می رسد که اهمیت و ضرورت پایه گذاری صنایع الکترو سرامیک و از جمله پیزو الکتریک در کشور ما امری روشن ، واضح و قابل درک است .

جهت دستیابی به اطلاعات اولیه و کسب آمارهای موجود به مراکز متعددی مراجعه شد . نوع ، کمیت و ارزش اقتصادی نیازهای داخلی در زمینه ی پیزو الکتریک و مشخص نمودن زمینه های تکنولوژی و تولید صنعتی آن در ایران ، زمینه های تحقیقاتی در ایران ، بر آورد و شناخت متخصصان ایرانی در داخل و خارج از کشور و در ادامه آمار واردات و صادرات (تولید و مصرف) در ایران تحلیل شد تخمین نیازهای داخلی (نیازهای فعلی تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) نشان داد که نیاز داخلی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیون قطعه پیزو و پیرو الکتریک است و باید اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد .

در ابتدا ، مواد جدید به عنوان اساس تکنولوژی های نوین در جهان نقش آن در توسعه ی تمدن بشری  اشاره ای شد . آنگاه جایگاه پیزو الکتریک ها همراه تاریخچه ، انواع ، تئوری ، خواص و کلیات کاربردی بررسی گردید . در مرحله دوم ، به جمع آوری اطلاعات و آمار در داخل و خارج از کشور پرداخته و ارائه و تجزیه و تحلیل آن ها صورت گرفت و در ادامه ، شناسایی مراکز مهم علمی – اقتصادی در جهان صورت گرفت . در مرحله سوم ، بررسی وضعیت داخلی با جزئیات بیش تر ارزیابی گردید .

پیزو الکتریک فرمول های و کابرد (piezo electric)

توضیحات :

ساختار پرسکیت (ABD3) : ساده ترین آرایش اتمی است که در آن اتم ها اکسیژن در حالت اکتاهدرال قرار دارند و اتم های کوچکتر (…., Nb ,Sn , Zr , ti) به صورت مربعی با اتم های اکسیژن پیوند خورده اند . این کاتیون های کوچکتر فضای اکتاهدرال مرکزی را اشغال کرده اند (موقعیت های B) و کاتیون های بزرگتر (…, Na , C , Sr , Ba Pb)در گزینه های سلول واحد جای می گیرند . (موقعیت های A) ترکیباتی مانند : KNbo3 , NaNbo3 , PbZrO3 , PbTio3 , Batio3 مورد مطالعه قرار گرفته اند و طول دمای فرو الکتریکی آنها و فازهای غیر غیر فرو الکتریکشان به صورت وسیع استخراج شده اند . این ساختارها همچنین بوسیله اتم های مختلف جانشین شده تغییر می کند که موجب ترکیب های پیچیده تری مانند : (Ba , sr) Tio3 , (K1b1) Tio3 , Pb(Fe , Ta) o3  و (۲ro ti) o3 و ……. می شود .

ساختار بلوری Pervoskit : این ساختار شبیه کریستال هایی است که دارای اتم مرکزی اکسیژن هستند مانند اکسید تیتانیوم کلسیم که ساختار آنها به شکل XIIA2+VIB4+X2−۳ می باشد .

  برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

 

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب ،روشها و فرمولهای مربوطه و… به صورت کامل  WORD + PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. کامل براساس سیستم پایان نامه نویسی تنظیم شده است.

برای دریافت pdf + word بر روی کلیدزیر ،کلیک نمایید . 

۲۱ دیدگاه. بیرون رفتن و ثبت نظرجدید

 • سلام عناصر پیزو و کابرد آنها در نانو ژنراتور هم مطلب بذارید.

  سایت خوبی دارید

  پاسخ
 • بسیار مفید بود

  پاسخ
  • ثابت پیزوالکتریک و ثابت جفت شدگی در اینجا به چه معنی میباشد یعنی چی

   پاسخ
   • با سلام

    وقتی نیروی مکانیکی که به پیزو الکتریک دارد اعمال نیرو میکند ناپدید می‌شود، بار تولید شده نیز از بین می‌رود و وقتی جهت کرنش وارونه شود قطبیت نیز وارونه می‌شود. اینطوری در پاسخ به کرنش نوسان کننده با ولتاژی نوسانی روبرو می‌شویم که جهت و اندازه کرنشی ایجاد شده از طریق اثر معکوس نیز بستگی به جهت و اندازه میدان الکترکی اعمال شده دارد. شدت اثرهای مستقیم و معکوس در هر ماده‌ای با ثابت پیزوالکتریکی آن d مشخص می‌شود. نسخه دیگر شدت این اثر برای هر ماده ، ثابت جفت شدگی الکترومکانیکی k است. مربع این ثابت برابر است با کسری از انرژی مکانیکی که می‌تواند به انرژی الکتریکی تبدیل شود، یا نسبت انرژِی الکتریکی به انرژی مکانیکی.

    موفق و سربلند باشید
    کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک

    پاسخ
 • برای دریافت pdf + word بر روی کلیدزیر ،کلیک نمایید .

  دکمش کجاست ؟

  پاسخ
 • تشکر

  پاسخ
 • علت استفاده از صفحات pvc برای چسباندن المنت های پیزو الکتریک بروی آن چیست..؟( در ساخت کفش مولد برق)
  اگه کسی جواب بده ممنون میشم

  پاسخ
 • سلام
  چنانچه کسی دارای تخصص در زمینه پیزو الکتریک میباشد درخواست راهنمایی دارم
  در صورت امکان با ایمیل ebrahimshirsavar@gmail.com تماس بگیرید

  پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • کلید دانلودش کجاست ؟

  پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • سلام. فایل ورد و پی دی اف را می خواستم. لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  من دنبال یک روشی می گردم که بتونم پیزوالکتریک بودن تفاله نیشکر را بررسی کنم رشته تخصصی من اصلا مربوط به این زمینه نیست کسی میتونه به من کند
  با تشکر

  پاسخ
 • بسیار عالی متشکرم

  پاسخ
 • با سلام و احترام . در مورد مطالب مواد پیزوالکتریک منابع این مطالب را میخواهم.
  ممنون میشم اگر زود جواب بدهید.

  پاسخ
 • سلام دوستان وقتتون بخیر
  کسی مرکزی را برای آنالیز خواص پیزوالکتریک در حالت کششی میشناسه یا در این موارد تخصصی داره
  ممنون میشم اگه دوستان تخصص دارن ممنون میشم به من اطلاع بدند.

  پاسخ
  • با سلام

   اگر تهران تشریف دارید حتما به دانشگاه امیرکبیر سر بزنید بخش الکترونیک ( MEMS) در این زمینه تجهیزات خوبی دارند.

   همچنین شما برای اطلاعات بیشتر در هر شهرستان میتونید به بخش ازمایشگاهی فیزیک ماده چگال (دانشگاه های علوم پایه) مراجعه بفرمایید. چون این موضوع بخشی از رشته فیزیک حالت جامد و دروس حالت جامد هست که جزو تجهیزات ادوات نیمه رسانا محسوب میشه.
   در شمال اگر تشریف دارید به داشنگاه صنعتی نوشیروانی بابل میتونید برید و بخش الکترونیک، اساتید توانمندی در زمینه PIEZO MEMS داره که در این زمینه فعالیت دارند و تجهیزات ازمایشگاهی بسیار خوبی هم دارند.
   در زمینه صنعتی بخواید پیشنهاد بنده صنایع الکترونیک ایران یا صاایران هستش که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هست و معمولا کار های کوچک رو انجام نمیده.
   موفق و سربلند باشید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با این شرایط موافقت کنید

1 + 13 =

فهرست