www.mktop_.ir

پروپوزال اکستازی آزمایشگاهی سلولهای کبدی موشپروپوزال بررسی اثر اکس تازی در تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید.

پمقدمه :

 • عنوان پروپوزال:  بررسی  اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش

 • Evaluation the effect of Ecstasy on Laboratory  tests and Cellular pathology in liver of Mouse

سوء مصرف داروی اکستازی به صورت پیشرونده ای در میان جوانان وجود دارد و این به مرور از مشکلات اصلی جامعه ما شده است .سوء مصرف  این دارو علاوه بر اختلالات روانی ( به صورت توهم و هذیان )  که برای فرد مصرف کننده می تواند ایجاد کند ، همچنین برخی از عوارض کلیوی ، قلبی ، تخمدانی و بیضه ای را می تواند ایجاد نماید.بررسی اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش . یکی از  عوارض کشنده ای که به صورت مورد نگاری در پایگاههای علمی مانند مدلاین  منتشر گردیده است ، بروز نارسایی حاد و برق آسای کبدی می باشد که مرگ آور بوده و تنها درمان آن پیوند کبدی است که ممکن است منجر به بهبود بیمار شود . هدف از انجام این مطالعه تجربی که برابر بررسیهای انجام گرفته ما ، اولین موردی است که در ایران انجام می شود ؛ ارزیابی اثرات داروی اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولی کبدی در موش می باشد .پروپوزال اکستازی آزمایشگاهی سلولهای کبدی مشپروپوزال اکستازی آزمایشگاهی سلولهای کبدی موش

 

بررسی اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش www.mktop.ir

بررسی اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش www.mktop.ir

 • هدف کلی طرح : تعیین اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش

 • مطالعه حاضر ، تحقیقی تجربی است که در آن تعداد 30  سر موش نربالغ 6هفته ای به سه گروه مساوی تقسیم خواهند شد.  گروه اول ، گروه  دوز کم خواهد بود که  میزان  mg/kg 5 داروی اکستاسی به روش ابنترا پریتونئال به مدت  30  روز تزریق خواهد شد و در گروه دوم مداخله به صورت دوز زیاد اکستازی به میزان  mg/kg 20خواهد بود و گروه سوم  ( گروه شاهد ) می باشد که از سرم نرمال سالین به روش اینترا پریتونئال  استفاده خواهد .  پس از مدت 30 روز  از آغاز مداخله ، از موشها مجددا نمونه خونی گرفته شده  و مجددا تستهای آزمایشگاهی کبدی شامل  (AST,ALT,PT,INR,ALP   ) بررسی خواهد شد . سپس موشها بیهوش شده و تحت بیهوشی کشته خواهند شد و کبد آنها تحت بررسی پاتولوژیست قرار خواهد گرفت .  پس از کالبد گشایی ضایعات ماکروسکوپیک و همچنین ضایعات میکروسکوپیک کبد با استفاده از رنگ آمیزی متداول هماتوکسیلین ائوزین و رنگ آمیزی های اختصاصی سودان 3 و 4 و پریودیک اسید شیف ( PAS) مورد مطالعه قرار  خواهد گرفت . سلولهای کبدی از نظر ضایعات ماکروسکوپی ( پرخونی و بزرگ شدن کبد همراه با تورم لبه ها و رنگ به رنگ شدن آن ) و ضایعات هیستوپاتولوژیک پرخونی غیر فعال و تورم سلولی ، دژنرسانس گرانولر و واکوئلر سلولهای کبدی ، نکروز انعقادی خفیف تا شدید سلولهای مرکز لبولی ، نفوذ و تجمع ماکروفاژها و لنفوسیتها در نواحی نکروزه ، فعالیت نوسازی و بازسازی بافت کبدی بررسی خواهد شد. در نهایت آنالیز آماری برای متغیرهای اسمی توسط کای اسکوئر و در صورت نیاز از تست دقیق فیشر  ؛ و برای متغیرهای کمی توسط آزمون ANOVA یک طرفه (پارامتریک ) ، کروسکال والیس  ( غیر پارامتریک )  بررسی خواهند شد .

 چگونگی استفاده از نتایج :

با توجه به شیوع  روز افزون سو مصرف اکستازی در میان جوانان ، آگاهی از نوع  پاتولوژی آسیبهای کبدی به سلولهای کبدی ، می تواند موجب  یافتن درمانی مناسب جهت پیشگیری از نارسایی حاد کبدی در سو مصرف اکستازی گردد .

معرفی طرح :

سوء مصرف داروی اکستازی به صورت پیشرونده ای در میان جوانان وجود دارد و این به مرور از مشکلات اصلی جامعه ما شده است . جایگاه اصلی فعالیت این داروها تخریب سیستم عصبی مرکزی  است و بسیاری از این داروها مشتقات آمفتامینی هستند و جزء داروهای محرک محسوب می شوند . اکستازی با نام علمی  MDMA   ( 2,3 Methylene Dioxy Metha Amphetamine  )   است . این دارو اثرات مخربی روی سیستم عصبی می گذارد که منجر به این شده که این مواد به عنوان نوروتوکسیک طبقه بندی شود . اکستازی نه تنها روی سیستم عصبی موثر است ، بلکه روی اکثر اندامهای بدن از جمله قلب ، کلیه ها بیضه ها و تخمدانها ، سیستم اندوکرین و ….  اثرات سوء دارد . یکی از  عوارض کشنده ای که به صورت مورد نگاری در پایگاههای علمی مانند مدلاین  منتشر گردیده است ، بروز نارسایی حاد و برق آسای کبدی می باشد که مرگ آور بوده و تنها درمان آن پیوند کبدی است که ممکن است منجر به بهبود بیمار شود . هدف از انجام این مطالعه تجربی که برابر بررسیهای انجام گرفته ، اولین موردی است که در کشورانجام می شود ؛ ارزیابی اثرات داروی اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولی کبدی در موش می باشد.

* پژوهش بنیادی پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمی خاص برای کاربرد آن انجام می گیرد.

** پژوهش کاربردی پژوهشی است به منظور کسب دانش جدید که استفاده علمی خاصی برای نتایج حاصل از آن در نظر گرفته شده و در جهت حصول به هدف کاربردی خاص انجام می گیرد.

*** پژوهش تجربی- توسعه ای یک کار سیستماتیک می باشد که با بهره گیری از دانش موجود حاصل از تحقیق و تجربه علمی در جهت تولید مواد و وسایل جدید، برقراری پروژه و سرویسها و یا اصلاح آنچه قبلاً تولید و یا اجرا می شده انجام می گیرد.

بررسی متون و بررسی کارهای دیگران (Literature review) :

جستجو برای بررسی متون این پروپوزال با کلید واژه های  اکستازی  ،  تستهای آزمایشگاهی کبدی ، پاتولوژی سلولهای کبدی و موش  در پایگاههای علمی  مدلاین و اسکوپوس به انجام رسید و حاصل آن یافتن مقالانی است که در زیر آورده شده است .

– اهداف اصلی طرح :

1- تعیین اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی کبدی موش

2- تعیین  اثر اکستازی بر پاتولوژی سلولهای کبدی موش

– اهداف ویژه طرح :

 • تعیین تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد

 • تعیین تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه شاهد

 • تعیین پاتولوژی سلولهای کبدی موش در گروه مورد

 • تعیین پاتولوژی سلولهای کبدی موش در گروه شاهد

 • تعیین تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد قبل از مداخله

 • تعیین تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد بعد از مداخله

 • تعیین تستهای آزمایشگاهی کبدی اولیه موش در گروه شاهد

 • تعیین تستهای آزمایشگاهی کبدی نهایی موش در گروه شاهد

 • مقایسه تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد و شاهدپروپوزال اکستازی آزمایشگاهی کبدی موش

  مقایسه پاتولوژی سلولهای کبدی موش در گروه مورد و شاهد پروپوزال اکستازی آزمایشگاهی کبدی موش

 • مقایسه تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد در قبل و بعد از مداخله

 • مقایسه تستهای آزمایشگاهی کبدی اولیه و نهایی موش در گروه شاهد پروپوزال اکستازی آزمایشگاهی کبدی موش

– اهداف کاربردی :

 • تعیین اثر اکستازی بر تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولی کبدی موش

 • یافتن راهکارهای جدید برای درمان آسیبهای کبدی به دنبال مصرف اکستازی

فرضیات :

 • تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد و شاهد با هم اختلاف دارند

 • پاتولوژی سلولهای کبدی موش در گروه مورد و شاهد باهم متفاوت هستند

 • تستهای آزمایشگاهی کبدی موش در گروه مورد در قبل و بعد از مداخله با هم تفاوت دارند

 • تستهای آزمایشگاهی کبدی اولیه و نهایی موش در گروه شاهد تفاوت دارند

 اطلاعات مربوط به روش اجرای طرح و انتخاب نمونهپروپوزال بررسی اثر اکس تازی در تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش

 • روش اجرای طرح:

مطالعه حاضر ، تحقیقی تجربی است که در آن تعداد 30  سر موش نر به سه گروه مساوی تقسیم خواهند شد. تمامی موشها نژاد بالغ NMRI   6 هفته ای  با وزن تقریبی 25 گرم خواهند بود  موشها از نظر شرایط محیطی  مانند دما ، رطوبت و نور در شرایط مشابه قرار خواهند داشت .  شیوه تزریق داروی اکستازی بدین صورت خواهد بود که ابتدا 5 میلی گرم از داروی اکستازی توسط 1 میلی لیتر آب مقطر رقیق شده و سپس توسط سرنگ انسولین کشیده شده و برابر میزان ذکر شده در زیر به صورت داخل صفاقی به موشها تزریق خواهد شد .

  گروه اول ، گروه  دوز کم خواهد بود که  میزان  mg/kg  5 داروی اکستاسی به روش ابنترا پریتونئال به مدت 30 روز تزریق خواهد شد و در گروه دوم مداخله به صورت دوز زیاد اکستازی به میزان  mg/kg  20  خواهد بود و گروه سوم  ( گروه شاهد ) می باشد که از سرم نرمال سالین به روش اینترا پریتونئال  به میزان 1/0میلی لیتر  استفاده خواهد . پس از مدت  30 روز  از آغاز مداخله ،  موشها بیهوش شده از موشها 5 سی سی نمونه خونی گرفته شده  و و تحت بیهوشی کشته خواهند شد   . تستهای آزمایشگاهی کبدی شامل  (AST,ALT,PT,INR,ALP   ) در آزمایشگاه بیمارستان شهیدصدوقی  زیر نظر متخصص علوم آزمایشگاهی و توسط کارشناس علوم آزمایشگاهی با تجربه  انجام خواهد گرفت  .  سپس  شکم آنها در شرایط استریل باز شده و کبد جدا گردیده و   پس از کالبد گشایی ضایعات ماکروسکوپیک و همچنین ضایعات میکروسکوپیک کبد با استفاده از رنگ آمیزی متداول هماتوکسیلین ائوزین و رنگ آمیزی های اختصاصی سودان 3 و 4 و پریودیک اسید شیف ( PAS) مورد مطالعه قرار  خواهد گرفت . سلولهای کبدی از نظر ضایعات ماکروسکوپی ………………………..پروپوزال بررسی اثر اکس تازی در تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش پروپوزال بررسی اثر اکس تازی در تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژی سلولهای کبدی موش پروپوزال اکستازی آزمایشگاهی سلولهای کبدی موشپروپوزال اکستازی آزمایشگاهی سلولهای کبدی موشپروپوزال اکستازی آزمایشگاهی سلولهای کبدی موش

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب ،روشها و فرمولهای مربوطه و… به صورت کامل  WORD + PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. این مطلب 66 صفحه و چهار فصل کامل براساس سیستم پایان نامه نویسی تنظیم شده است.

 

برای دریافت pdf + word بر روی کلیدزیر ،کلیک نمایید . 

قیمت: 12000 تومان

*********************

 

۵ دیدگاه. بیرون رفتن و ثبت نظرجدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با این شرایط موافقت کنید

نوزده − ده =

فهرست